09 بهمن 1401
محمود يحيي زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر ،شهرک دانشگاه، خیابان شریعتی، خیبان محبوبی7 ، منزل شخصی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت مالی
تلفن: 01135284760
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه هموارسازی سود با ثروت سهامداران
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازار سرمایه، هموارسازی سود، ثروت سهامداران، تغییرات نرخ تورم، تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار.
پژوهشگران محمود یحیی زاده فر (نفر اول) ، داود مرادی چراتی (نفر دوم)

چکیده

مدیران بمنظور ایجاد امنیت شغلی خود و مسولیت مباشرتی که در قبال سهامداران دارند، تلاش هایی در جهت افزایش ثروت سهامداران انجام می دهند. یکی از این تلاشها هموارسازی سود می باشد. در تحقیق حاضر علاوه بر بررسی رابطه هموارسازی سود با ثروت سهامداران ، تاثیر عوامل دیگری به عنوان متغیرهای کنترلی(تغییرات شاخص کل بورس و تغییرات تورم) بر ثروت سهامداران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور صورت های مالی 78 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی سال های 1386- 1380 هموارسازی سود داشته اند مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه بین هموارسازی سود و ثروت سهامداران در بازار سرمایه ایران طی دوره مذکور معنا دار و مثبت است؛ به عبارت دیگر با افزایش هموارسازی سود، ثروت سهامداران نیز افزایش می یابد. رابطه بین تغییرات نرخ تورم و تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار با ثروت سهامداران معنادار و منفی است؛ یعنی با افزایش تغییرات در این دو متغیر نه تنها ثروت سهامداران افزایش نیافته بلکه باعث کاهش آن نیز شده است.