09 بهمن 1401
محمود يحيي زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر ،شهرک دانشگاه، خیابان شریعتی، خیبان محبوبی7 ، منزل شخصی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت مالی
تلفن: 01135284760
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان رتبه بندي عوامل موثر بر حاكميت سازماني در دستگاه هاي بخش عمومي دولت مبتني بر رويكرد تحليل سلسله مراتبي فازي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
حاکمیت سازمانی بخش عمومی، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، شفافیت، باز بودن.
مجله فرایند مدیریت و توسعه
شناسه DOI
پژوهشگران ایمان کارنما (نفر اول) ، ایمان داداشی (نفر دوم) ، محمود یحیی زاده فر (نفر سوم) ، حمیدرضا غلام نیا روشن (نفر چهارم)

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر حاکمیت سازمانی در دستگاه ‏های بخش عمومی دولت و بررسی میزان اهمیت و رتبه‏ بندی هر یک از این عوامل است. طرح پژوهش/ روش‏ شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر اکتشافی است، و روش گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه‏ های توزیع‏ شده برگرفته از گزارش ‏های حسابرسی و تفریق بودجه سال‏های 1393-1398 دستگاه‏های دولتی است. بدین منظور، ضمن جمع ‏آوری نظرات 40 نفر از کارشناسان و صاحب ‏نظران، چهار مولفۀ شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، و باز بودن به عنوان مولفه های تاثیرگذار حاکمیتی بخش عمومی کشور ایران گزینش شده ‏اند. جامعه آماری مورد مطالعه از میان مدیران و مسئولان دستگاه‏ های اجرایی مورد مطالعه است که با استفاده از تحلیل محتوا و نظر خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله ‏مراتبی فازی (AHP) مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که مولفه‏ های پاسخگویی و کارایی و اثربخشی دارای بالاترین درجه اولویت در مولفه های اصلی حاکمیت سازمانی در بخش دولتی ایران هستند. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش ضمن تبیین مدل جدید حاکمیت سازمانی بخش عمومی، به اولویت‏ بندی هر یک از این مولفه‏ ها در کشور پرداخته می ‏شود.