06 فروردین 1402
مرتضي موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302532
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تعهد حرفه ای بر تعهد سازمانی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تعهد، حرفه ای، سازمانی،معلم
پژوهشگران سیده مقدسه موسی زاده موسوی (نفر اول) ، محسن علیزاده (نفر دوم) ، مرتضی موقر (نفر سوم)

چکیده

تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای دو مفهوم متمایز از هم هستند که پژوهش های متعدد نشان دادهاند که این دو نوع تعهد پیش بینی ها و نتایج متفاوتی دارند.در مورد این دومتغیر باهم دو دسته نظر متفاوت وجود دارد و پژوهش های متعددی صورت گرفته است.بعضی اعتقاد به تعارض این دو باهم دارند ومعتقدند که حضور یکی منجر به کاهش و ازبین رفتن دیگری می شود.در مقابل بعضی دیگر بیان کرده اند که این دو نوع تعهد الزاما متضاد یکدیگر نیستند و حتی رابطه ایمثبتی با هم دارند.در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری هریک ،رابطه آنها در بین معلمان استان مازندران بررسی شده است.تحلیل نتایج مستخرج از داده های نمونه 418 نفری از آنها با استفاده ازپرسشنامه استاندارد نشان داد که با ضریب تعیین 69/99رابطه مثبت ومعناداری بین آنها وجود دارد.