06 فروردین 1402
مرتضي موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302532
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش رهبری امنیت مدار در رفتارهای اخلاقی کارکنان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رهبری، رهبری امنیت مدار، رفتارهای اخلاقی، عملکرد کارکنان
پژوهشگران مرتضی موقر (نفر اول) ، محسن علیزاده (نفر دوم) ، زینب اندواری (نفر سوم)

چکیده

بهبود عملکرد کارکنان همواره از اهم تلاشهای مدیران خاصه در سازمانهای دولتی بوده و می باشد.از طرفی عوامل مختلفی در این خصوص دخیل میباشند.اخیرا توجه به رفتارهای اخلاقی و اخلاق کاری در سطح فردی و سازمانی به نوبه خود در ایجاد فضای سالم کاری و بستر مناسب برای تحقق عملکردهای مطلوب به عنوان یکی از عوامل مهم توسط محققین مختلف مورد تحقیق وتاکید قرار گرفته است. از طرفی تحقیقات مختلفی بر نقش بی بدیل رهبران سازمانی در هدایت و رهبری نیروی انسانی برای نیل به اهداف سازمانی تاکید می نمایند.از جمله سبکهای رهبری که اخیرا توسط تنی چند از صاحبنظران مورد تحقیق قرار گرفته رهبری امنیت مدار می باشد.با مفروض داشتن نقشی که این شیوه از رهبری مدیران در سازمانهای دولتی بر ایجاد حس توانمندی در پرسنل وارتقائ کمیت و کیفیت عملکرد آن ها می تواند داشته باشد. هدف از این مقاله علمی مروری بررسی نقش رهبری امنیت مدار در رفتارهای اخلاقی وعملکرد مطلوب کارکنان بوده است. با استفاده از روش توصیفی، مفهوم رهبری امنیت مدار و ابعاد آن و مفهوم رفتارهای اخلاقی و ابعاد آن و نیز برخی دیگر از متغییرهای عملکردی کارکنان بررسی شد.نتایج مبتنی بر تحقیقات متعدد پیشین نشان داد سبک رهبری امنیت مدار به صورت مستقیم و نیز غیر مستقیم تاثیر مثبتی بر هم رفتارهای اخلاقی و دیگر متغییرهای عملکردی دارد.