06 فروردین 1402
مرتضي موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302532
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر رویکرد کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه کارکتان(مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاههای استان مازندران)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رویکرد کارآفرینانه، رفتار نوآورانه، اعضای هیات علمی
پژوهشگران مرتضی موقر (نفر اول) ، محسن علیزاده ثانی (نفر دوم) ، فروغ محمدی (نفر سوم)

چکیده

رفتار کاری نوآورانه یکی از مؤلفه های اصلی و حیاتی به منظور ارتقاء عملکردسازمان ها به شمارمی رود. اتخاد رویکرد کارآفرینانه (PEO) در دستیابی به اهداف سازمانی خصوصا تحقق نو آوریها در قلمروهای مختلف و از جمله دانشگاهها و برای تحقق دانشگاه کارآفرین نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. با وجود این تحقیقات چندانی در این زمینه در سطح اعضای هیات علمی دانشگاهها صورت نگرفته است. پژوهش حاضر به بررسی نقش رویکرد کارآفرینانه مدیران وتاثیر آن بر رفتار کاری نوآورانه اعضای هیات علمی می پردازد. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه های منتخب استان مازندران است و روش نمونه گیری غیر احتمالی است. داده ها توسط نمونه 285 نفره از اساتید این دانشگاهها که حجم آن با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد رفتارکار آفرینانه و رفتار کاری نو آورانه جمع آوری شد. برای تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی، به ترتیب از نرم افزارهای SPSS21 و Smart PLS استفاده شد. مدل سازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق ابزار پرسشنامه به کار گرفته شد. نتایج نشان داد با توجه به ضرایب معناداری z و ضرایب مسیر ،ادراک اساتید از اتخاد رویکرد کار آفرینانه مدیران بر رفتار کاری نوآورانه آنان تاثیر گذار می باشد.