06 فروردین 1402
محمد مهدي شاهمرادي فريدوني

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 011-35302604
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان روش شناسي تفسير آيات عصمت انبياء
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
روش شناسی، قرآن، پیامبران، عصمت، ادله کلامی
مجله الهیات قرآنی
شناسه DOI
پژوهشگران مجتبی خوشرنگ (نفر اول) ، علی محمد میر جلیلی (نفر دوم) ، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (نفر سوم)

چکیده

قرآن کریم دامن انبیاء را از ارتکاب به گناه مبری می داند. اما برخی از آیات قرآن ظاهرا بر ارتکاب گناه توسط برخی انبیاء الاهی دلالت دارد. از ای نرو حضرات معصومین ؟عهم؟، متکلمان و مفسران به پاسخ گویی به شبهات پیرامون این موضوع پرداخت هاند به نظر می رسد معیارهای ارائه شده در توجیه شبهات عصمت انبیاء توسط برخی از اندیشمندان مسلمان جامع و دقیق نیست، و برآمده از نگاه محدود و وابسته به گرای شهای کلامی آن ها است. هدف مقاله حاضر نقد و بررسی آراء دانشمندان مسلمان درخصوص اثبات عصمت انبیاء بوده است. پرسش پژوهش حاضر این است که: روش منطقی در تفسیر آیات عصمت انبیاء و پاسخ به شبهات پیرامون آن چیست؟ مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی تهیه شده است. داده های پژوهش از منابع تفسیری و کتا بهای مرتبط با هدف مقاله، جم عآوری و مورد نقدو بررسی قرار گرفت. یافت هها نشان می دهد که ازجمله معیارها در اثبات عصمت انبیاء ؟عهم؟ بر آمده از آیات قرآن عبارتند از: ادّله عقلی در اثبات عصمت انبیاء، ادّله نقلی، در نظر گرفتن فضای نزول آیه، تمییز تفسیر از تأویل، تطبیق اقوال تفسیری با مواردی چون وقایع قطعی تاریخی، سیره و صفات و شئون انبیاء، توجه به علم لغت، اصول لفظیه، و سرانجام فصاحت و بلاغت قرآن