10 فروردین 1402
محمد مهدي شاهمرادي فريدوني

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 011-35302604
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
شبکه مضامین در الگوی مفهومی آزادی مبتنی بر سبک زندگی قرآنی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آزادی، تحلیل مضمون، سبک زندگی، شبکه مفهومی، قرآن
پژوهشگران محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (نفر اول) ، محمد رضا انتظاریان جویباری (نفر دوم)

چکیده

این مقاله با هدف بررسی موضوع آزادی به عنوان یکی از ارکان اساسی دین اسلام و از مولفه های رفتاری سبک زندگی به روش تحلیل محتوای کیفی و با بهره گیری از تکنیک «تحلیل مضمون» تدوین شده است. پژوهش هایی که تا کنون درباره ی موضوع آزادی از منظر قرآن انجام گرفته، مبتنی بر بررسی بخشی از آیات و دسته بندی موضوعی آن ها بوده و تنها گوشه ای از جنبه های آزادی را به عنوان یک موضوع مستقل، ارائه داده اند؛ اما آنچه در این پژوهش صورت گرفت، بررسی نظام مند و دقیق موضوع آزادی است که نتیجه حاصل از آن، ارائه یک تحلیل منسجم از مفهوم آزادی از منظر قرآن کریم می باشد. مرحله اول پژوهش، مطالعه و مرور دقیق آیات قرآن کریم با استفاده از نرم افزار فرهنگ قرآن و تفسیر راهنما می باشد.که مقوله های مرتبط با موضوع آزادی استخراج و در طی پنج مرحله کدگذاری شد. در مرحله اول که جمع آوری داده های اولیه صورت گرفت، 239 مقوله مرتبط با آزادی جمع آوری شد سپس با تحلیل و بررسی هایی که صورت پذیرفت، در مرحله بازبینی مضمون (مضمون سازمان دهنده)، 33 مقوله بدست آمد و در مرحله آخر با گزینش هایی که صورت گرفت، در نهایت 5 مقوله به عنوان محورهای اصلی و کلان بحث استخراج شد.که عبارتند از: اهمّیّت و ضرورت آزادی، انواع آزادی، راه های کسب آزادی، حدود آزادی و عوامل و مصادیق سلب آزادی.سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی