10 فروردین 1402
محمد مهدي شاهمرادي فريدوني

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 011-35302604
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربست عملی نظریه زوجیت و همگروهی سوره هادر فهم قرآن (مورد کاوی اجزاء 27 و 28 قرآن کریم)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
زوجیت سوره ها، هم گروهی سوره ها، اعجاز ساختاری قرآن، ارتباط های لفظی و محتوایی.
پژوهشگران فائزه زارعین (دانشجو) ، محمد شریفی (استاد راهنما) ، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (استاد مشاور)

چکیده

پایان نامه حاضر به بررسی رابطه زوجیت سوره های منتخب بر مبنای توقیفی پنداشتن ترتیب نزول سوره های قرآن و بررسی رابطه هم گروهی سوره های منتخب بر اساس آغازین مشترک با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش های مختلف تحلیل متن و چند گفتمان می پردازد. مسأله پژوهش، میزان انطباق نظریه زوجیت و هم گروهی سوره ها به صورت عملیاتی با سوره های زوج و هم گروه اجزاء 27 و 28 قرآن کریم است. هدف از پایان نامه، اثبات دو بُعد از جنبه های اعجاز ساختاری قرآن کریم است که به صورت عملیاتی در سوره-های قرآن کریم کمتر مورد تأمل قرار گرفته است. برآیندهای پژوهش نماینگر آن است که ارتباط های لفظی و محتوایی که میان سوره های زوج مورد بررسی در اجزاء 27 و 28 قرآن کریم وجود دارد، نشان دهنده تقویت دو نظریه تناسب سوره ها یا توقیفی بودن چینش سوره های قرآن و همچنین نظریه زوجیت سوره های قرآن کریم می گردد. همچنین ارتباط هم گروهی که مبنای آن ها آغازین مشترک است، در اجزاء منتخب، شامل ارتباط های محتوایی و معنایی مشترک یا نزدیک به هم و یا ارتباط هایی از نوع کلی و مصداق، سیر موضوعی منسجم، ارتباط های لفظی مانند کاربرد واژه های مشترک و... است که موجب تقویت نظریه هم گروهی سوره-های قرآن کریم می گردد. پژوهش هایی از این نوع، در راستای معرفی ابعادی جدید از اعجاز ساختاری قرآن، دریچه های نوینی را در موضوع سوره شناسی در اختیار اندیشمندان قرار می دهد که چه بسا هر یک نیاز به مطالعات عمیق تر و دقیق تر داشته باشد.