06 فروردین 1402
محمد مهدي شاهمرادي فريدوني

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 011-35302604
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سور تبارک از طریق روش ساختاری و همگونی محتوایی آن ها
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی سور تبارک از طریق روش ساختاری و همگونی محتوایی آن ها
پژوهشگران فاطمه آقابراریان (دانشجو) ، زینب السادات حسینی (استاد راهنما) ، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (استاد مشاور)

چکیده

بررسی سور تبارک از طریق روش ساختاری و همگونی محتوایی آن ها