10 فروردین 1402
محمد مهدي شاهمرادي فريدوني

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 011-35302604
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
تحقق اراده انسان در تفاسیر معاصر با تأکید بر اراده اجتماعی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اراده انسان، اراده اجتماعی، اراده الهی، تفاسیر معاصر
پژوهشگران زهره فرجی (دانشجو) ، محمد شریفی (استاد راهنما) ، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (استاد مشاور)

چکیده

از دیرباز تا کنون بررسی مسأله اراده انسان و اراده اجتماعی و نسبت آن ها با اراده الهی به عنوان یکی از عمده ترین مسائل از سوی علما و دانشمندان مسلمان مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا و با توجه به مفاهیم جبر و اختیار پیچیدگی این مسأله ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. با توجه به این نکات در این اثر پژوهشی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی بودیم که: با عنایت به استنباط و نظریات مفسران معاصر، اراده اجتماعی چگونه محقق می گردد؟ یافته های ما که با به کارگیری روش توصیفی – تحلیلی به دست آمد نشان داد که اراده انسان در دو نوع معطوف به اصلاح و تغییر و معطوف به ولایت کافرین در قالب شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در قالب اراده اجتماعی می تواند منجر به ایجاد آرامش و امنیت و یا جنگ و غارت شود.