12 بهمن 1401
يوسف محنت فر

یوسف محنت فر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری -گروه اقتصاد انرژی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 9111125041
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

معرفی

یوسف محنت فر عضو هیات علمی دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
معین نقشبندی، یوسف محنت فر، سعید راسخی (1400) بازنگری رابطه ی میان شدت انرژی و ارزش افزوده در بخش کشاورزی ایران؛ شواهدی جدید بر پایه رهیافت خودرگرسیون برداری پانلی تحقیقات اقتصاد کشاورزی: 13شماره 4; 1-23
2
یوسف عیسی زاده روشن، یوسف محنت فر، سحر یعقوبی (1400) نقش تعدیل گری انتشار گاز دی اکسید کربن در تاثیر گردشگری بین الملل بر رشد اقتصادی( تحلیلی از مدل های GMM وFMOLS) برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 38; 103-123
3
لیلا آرغا، یوسف محنت فر، میثم رادپور، حمید کاکایی (1400) تاثیر سهولت دسترسی به منابع مالی بازار ها بر گذار نرخ ارز در رژیم قیمت گذاری واردات پژوهش های اقتصاد صنعتی: 17; 87-100JIER_Volume 5_
4
لیلا آرغا، یوسف محنت فر (1400) ببرسی علل شکاف مخارج برق خانوار های شهری و روستایی در ایران پژوهشنامه اقتصاد کلان: 16; 171-190
5
لیلا آرغا، شیوا علی زاده، یوسف محنت فر، مسعود طاهری نیا (1400) رابطه پایه سهامداری و نوسانات بازدهی سرمایه گذاری در شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران پژوهش های اقتصاد صنعتی: 15; 75-92
6
یوسف محنت فر، فریبا عثمانی، محمد جواد گرجی پور (1399) اثر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی و توزیع درامد در ایران مطالعات جامعه شناسی-دانشگاه آزاد واحد تبریز: 49; 113-133
7
8
کاوه درخشانی دارابی، یوسف محنت فر (1399) رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه صنعتی: مطالعه موردی استان لرستان پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 39; 133-148
9
یونس گلی، لیلی ارغا، یوسف محنت فر (1399) اثرتمرکز صنعتی بر کارایی انرژی در بخش صنعت ایران اقتصاد و الگوسازی: 11; 101-125
10
یوسف محنت فر، علی فلاحتی، نازنین ستوده (1398) ارزیابی اثر نامتقارن شوک درآمد نفتی بر متغیر های کلان اقتصادی ( مطالعه تجربی سال های 1397-1348) راهبرد اقتصادی: 29; 5-35
11
حسن تحصیلی، یوسف محنت فر، محمد جواد گرجی پور (1397) براورد و پیش بینی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از روش rslp فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی: 6; 83-98
12
علی فلاحتی، یوسف محنت فر، اصغر اسپهبان (1397) بررسی رابطة افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با رشد اقتصادی در ایران طی دورة 1392-1368 سیاست های راهبردی و کلان: 23; 101-120
13