09 بهمن 1401
مليحه سادات عطري

ملیحه سادات عطری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، کدپستی 95447-47416، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوفیزیک
تلفن: 01135302407
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم اورهآز در حضور سینامالدهید و ائوژنول
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اوره آز، سینامالدهید، اوژنول، سنجش آنزیمی، طیف سنجی فلورسانس، داکینگ مولکولی
پژوهشگران بشری محمدی احمدوندی (دانشجو) ، ملیحه سادات عطری (استاد راهنما) ، مریم مهاجرانی (استاد مشاور)

چکیده

آنزیم اوره آز (EC 3.5.1.5 ) یک متالوآنزیم و دارای اتمهای نیکل در جایگاه فعال خود است و واکنش هیدرولیز اوره به آمونیاک و دیاکسیدکربن را کاتالیز میکند. این آنزیم در بسیاری از موجودات از جمله گیاهان، قارچها، باکتریها و بسیاری از میکروارگانیسمها یافت میشود. باکتریهای تولیدکننده اوره آز بر روی سلامت انسان و محیط زیست اثرات منفی دارند. هلیکوباکترپیلوری یک باکتری بیماریزا و مسئول ایجاد عفونت و زخم معده است و با خنثی کردن اسید معده به وسیله آمونیاک حاصل از هیدرولیز اوره، در محیط اسیدی زنده میماند. درمان عفونت باکتری معمولا به وسیله آنتی- بیوتیکها حاصل میشود. با این وجود به دلیل مقاومت رو به افزایش باکتریها نسبت به آنتیبیوتیک، درمانهای جایگزین و استفاده از ترکیبات طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یک هدف برای از بین بردن باکتری، میتواند مهار کردن آنزیمهای آن باشد. سینامالدهید و ائوژنول به ترتیب دو ترکیب اصلی موجود در اسانس دارچین و میخک هستند که خاصیت آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی آنها از قبل ثابت شده است. در این پژوهش تاثیر سینامالدهید و ائوژنول بر فعالیت آنزیم اوره آز مطالعه گردید. با استفاده از روش طیفسنجی مرئی-فرابنفش و رسم نمودار لاینویور-برک Km و Vmax اوره آز به ترتیب برابر با mM 3/08 و mM. min1- 8/95 به دست آمد. در آزمایشهای بعدی فعالیت آنزیم در حضور سینامالدهید و ائوژنول به صورت جداگانه مطالعه شد. نتایج سنجش آنزیمی به وسیله طیفسنجی فرابنفش-مرئی نشان داد که سینامالدهید با افزایش مقدار Km و ثابت ماندن Vmax دارای اثر مهار رقابتی بر فعالیت آنزیم اوره آز است. مقدار Ki برای سینامالدهید 31 / 9 میکرومولار به دست آمد. از سوی دیگر مطالعات نشان داد که ائوژنول دارای اثر مهار مختلط بر فعالیت آنزیم اوره آز است و در حضور ائوژنول Km افزایش و Vmax کاهش پیدا کرد. مقدار Ki برای ائوژنول 935 میکرومولار به دست آمد. برهمکنش بین سینامالدهید و ائوژنول با آنزیم اوره آز به وسیله طیفسنجی فلورسانس ذاتی مطالعه گردید. در این مطالعه طیف نشری ذاتی اوره آز در حضور غلظتهای مختلف سینامالدهید و ائوژنول به صورت جداگانه در محدوده طولموجهای 290 تا 500 نانومتر مطالعه شد. سینامالدهید و ائوژنول هر دو باعث خاموشی نشر فلورسانس ذاتی آنزیم اوره آز میشوند. با استفاده از نمودار اشترن-ولمر ثابت اتصال برای برهمکن