09 بهمن 1401
مليحه سادات عطري

ملیحه سادات عطری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، کدپستی 95447-47416، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوفیزیک
تلفن: 01135302407
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مهار آنزیم اوره آز به وسیله ترکیب شیمیایی اصلی موجود در روغن میخک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اوره آز، ائوژنول، سنجش آنزیمی، مهار آنزیمی
پژوهشگران بشری محمدی احمدوندی (نفر اول) ، ملیحه سادات عطری (نفر دوم) ، مریم مهاجرانی (نفر سوم)

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مهاری ائوژنول، ماده موثره اصلی روغن میخک بر فعالیت آنزیم اوره آز بود. فعالیت اوره آز می تواند باعث ایجاد برخی بیماری ها و عفونت های میکروبی مانند عفونت هلیکوباکترپیلوری که سبب ایجاد زخم های معده می شود، باشد. آمارها نشان میدهند که بیش از نیمی از جمعیت جهان به این باکتری آلوده هستند. شیوع بالای این باکتری و مقاومت به آنتی بیوتیک ها، درمان و ریشه کن کردن این باکتری را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین، ترکیبات غیرآنتی بیوتیکی که استفاده از آن ها میتواند بی خطر و مناسبتر باشد برای این منظور بسیار مورد توجه هستند. در این پژوهش تاثیر ائوژنول بر فعالیت آنزیم اوره آز با اندازه گرفتن میزان آمونیاک تولید شده که باعث افزایش pH مخلوط واکنش می شود سنجش شد. معرف فنول رد برای نشان دادن افزایش pH در نتیجه فعالیت آنزیم و آزاد شدن آمونیاک به کار رفت. تغییر رنگ محلول از زرد به صورتی نشانه پیشرفت واکنش بود که جذب آن در طول موج 570 نانومتر و در طی دو دقیقه فعالیت آنزیمی خوانده شد. مهار آنزیم اوره آز به وسیله ائوژنول تابع غلظت ائوژنول و زمان انکوبه شدن بود. پس از 5 دقیقه انکوباسیون آنزیم و ائوژنول، مهار آنزیمی از نوع مختلط مشاهده شد. ائوژنول نشان داد که می تواند مهار کننده ی مناسبی برای آنزیم اوره آز و احتمالا نمونه و الگوی مناسبی از مهارکننده ها در ساخت ترکیبات دارویی طبیعی باشد.