09 بهمن 1401
مليحه سادات عطري

ملیحه سادات عطری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، کدپستی 95447-47416، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوفیزیک
تلفن: 01135302407
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اتصال ویتامینهای آبگریز به آلفالاکتالبومین شیر گاو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آلفالاکتالبومین، طیف سنجی مرئی- فرابنفش، طیف سنجی فلورسانس
پژوهشگران سهیلا محمدی نیلاش (نفر اول) ، ملیحه سادات عطری (نفر دوم) ، مریم مهاجرانی (نفر سوم)

چکیده

آلفالاکتالبومین یکی از پروتئینهای کروی شیر میباشد. یکی از نقشهای عمده پروتئینهای شیر انتقال داروها و ترکیبات فعال زیستی و تسهیل تحویل آنها در سیستم زیستی میباشد. آلفالاکتالبومین قادر به اتصال به لیگاندهای آب- گریز مانند رتینول، ستون آبگریز کروماتوگرافی، نوعی پپتید آبگریز، ملیتین سم زنبور عسل و اسید اولئیک است. از آنجایی که ترکیبات آب گریز به نور، فشار و اکسیداسیون حساس هستند، افزودن آنها به یک محلول آبی میتواند روش مناسبی برای افزایش پایداری و دسترسی زیستی آنها باشد. در این مطالعه برهمکنش بین آلفالاکتالبومین و آلفاتوکوفرول میباشد با استفاده از طیف سنجی مرئی-فرابنفش و طیف سنجی E که فعالترین و فراوانترین فرم طبیعی ویتامین و دمای محیط بررسی شده است. در طیف سنجی مرئی فرابنفش با برهمکنش پروتئین و لیگاند pH= 7/ فلورسانس در 4 مقدار جذب به مقدار جزیی افزایش یافت. طی این برهمکنش شدت نشر فلورسانس کاهش یافته و ثابت اتصال و تعداد 0 به دست آمده است. مطالعات قبلی نشان داده بود که آلفالاکتالبومین یک / 1/856 و 641 mM- جایگاه اتصال به ترتیب 1 به ترتیب D دارد. تعداد جایگاه اتصال و ثابت اتصال برهمکنش آلفالاکتالبومین و ویتامین 3 D جایگاه اتصال برای ویتامین 3 7 به دست آمده است. بر طبق این نتایج برای هر یک از این ویتامینها یک جایگاه اتصال بر روی ×105 M- 1 و 1 / برابر 3 آلفالاکتالبومین وجود دارد و آلفالاکتالبومین میتواند حامل مناسبی برای ویتامینهای محلول در چربی معرفی شود.