09 بهمن 1401
مليحه سادات عطري

ملیحه سادات عطری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، کدپستی 95447-47416، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوفیزیک
تلفن: 01135302407
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم لاکتات دهیدروژناز در حضور مورین و اسکوپولتین
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اسکوپولتین، فلورسانس، سینتیک، لاکتات دهیدروژناز، مهار کننده، مورین
پژوهشگران ملیکا مزلقانی نیا (دانشجو) ، ملیحه سادات عطری (استاد راهنما) ، باقر سیدعلیپور (استاد راهنما)

چکیده

آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) (EC 1.1.1.27) واکنش تبدیل پیروات به لاکتات را به صورت وابسته به NADH و برگشت پذیر کاتالیز می کند. این آنزیم تترامر است و دو زیر واحد اصلی H (قلبی) و M (ماهیچه ای) دارد که در کنار یکدیگر پنج نوع ایزوآنزیم متفاوت را تشکیل می دهند. این ایزوآنزیم ها عبارت اند از: LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5 که در اندام های متفاوت دیده می شوند و با بیماری های متفاوتی از جمله: انواع سرطان ها، بیماری های قلبی، مشکلات کبدی، اختلالات عضلانی، اختلالات ریوی، آنمی همولیتیک و مگالوبلاستیک و غیره در ارتباط اند مورین (2’,3,4’,5,7-pentahydroxy flavone) فلاوونوئیدی با رنگ زرد است که در گیاهان خانواده Moraceae و برخی داروهای گیاهی یافت می شود. مورین دارای خواص بیولوژیکی در برابر آسیب ناشی از استرس اکسیداتیو می باشد. اسکوپولتین ترکیب کومارین است که عضو مهمی از گروه phytoalexins می باشد که از چند گونه گیاه جدا می شود. این ترکیب در درمان بسیاری از بیماری ها مانند تشنج، التهاب، دردهای روماتیسمی و جذام مؤثر است. با توجه به اهمیت این ترکیبات در این مطالعه به اثر مهارکنندگی آن ها بر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز پرداختیم و سپس تأثیر برهمکنش آن ها بر ساختار آنزیم را مورد بررسی قرار دادیم. به منظور تعیین فعالیت سینتیکی آنزیم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری مرئی - فرابنفش جذب نور در طول موج 340 نانومتر در حضور غلظت های مختلف مورین و اسکوپولتین اندازه گیری شد. با استفاده از نمودار میکائیلس-منتن و لاینویوربرک فعالیت آنزیم بررسی شد و میزان Km و Vmax برای واکنش به ترتیب 69/11 میلی مولار و 258/1 میلی مولار بر دقیقه محاسبه شد. در نهایت ثابت مهار (Ki) نیز با نمودار ثانویه محاسبه گردید. مقدار Ki برای مورین 48/1 میکرومولار و Ki برای اسکوپولتین 8/0 میکرومولار به دست آمد. هر دو مهارکننده از نوع مختلط بودند. تغییر ساختاری آنزیم با اسپکتروسکوپی فلورسانس بررسی گردید. مطالعات فلورسانس در طول موج برانگیختگی 280 نانومتر و در محدوده ی طول موج نشری 400-300 نانومتر انجام گرفت. با افزایش غلظت مهارکننده ها شدت فلورسانس آنزیم کاهش یافت که نشان دهنده تغییر در ساختار آنزیم و خاموشی نشر فلورسانس ذاتی است. مقدار Ksv برای مورین 105 × 948/0 بر مول و برای اسکوپولتین 105 × 129/2 بر مول به دست آمد. مقدار k