09 بهمن 1401
مليحه سادات عطري

ملیحه سادات عطری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، کدپستی 95447-47416، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوفیزیک
تلفن: 01135302407
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین پارامترهای سینتیکی آنزیم لاکتاتدهیدروژناز در حضور و عدم حضور مهارکننده مورین
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
لاکتات دهیدوژناز، مورین، سینتیک، مهارکننده
پژوهشگران ملیکا مزلقانی نیا (نفر اول) ، ملیحه سادات عطری (نفر دوم) ، باقر سیدعلیپور (نفر سوم)

چکیده

آنزیم لاکتاتدهیدروژناز ) LDH ) (EC 1.1.1.27) از خانواده 0-هیدروکسی اسید اکسیدوردوکتازها میباشد. لاکتات- دهیدروژناز واکنش تبدیل پیروات به لاکتات را به صورت وابسته به NADH و برگشتپذیر کاتالیز میکند. این واکنش قسمت مهمی از مسیر گلیکولیز میباشد. این آنزیم تترامر است و دو زیرواحد اصلی H )قلبی( و M )ماهیچهای( دارد که در کنار یکدیگر پنج نوع ایزوآنزیم متفاوت را تشکیل میدهند. این ایزوآنزیمها عبارتاند از: LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5 که هرکدام از این ایزوآنزیمها در بافتهای متفاوتی از بدن بیشتر یافت میشوند. ایزوآنزیمها با بیماری- های متفاوتی ازجمله: انواع سرطانها، بیماریهای قلبی، مشکلات کبدی، اختلالات عضلانی، اختلالات ریوی، آنمی همولیتیک و مگالوبلاستیک و ... در ارتباطاند. با توجه به ارتباط این آنزیم با بیماریهای مختلف، با مهار این آنزیم میتوان از این بیماریها جلوگیری کرد. ترکیب مورین pentahydroxy flavone)-,5,7’,3,4’(2 فلاوونوئیدی با رنگدانه زرد است که در خانواده Moraceae مانند: بادام (prunusdulcis) و انجیر (chlorophoratinctoria) موجود میباشد . این ترکیب در برخی داروهای گیاهی نیز یافت میشود. مورین دارای خواص بیولوژیکی در برابر آسیب ناشی از استرس اکسیداتیو میباشد. با توجه به اهمیت مهارکننده مورین، در این مطالعه بر آن شدیم تا اثر مهارکنندگی مورین را بر فعالیت آنزیم لاکتاتدهیدروژناز بپردازیم. مواد و روشها بهمنظور تعیین فعالیت سینتیکی آنزیم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری مرئی-فرابنفش جذب نور در طول موج 021 نانومتر در حضور غلظتهای مختلف مورین اندازهگیری شد. یافتهها با استفاده از نمودار میکائیلس-منتن و لاینویوربرگ میزان mK و maxV برای واکنشها در حضور غلظتهای مختلف مورین به ترتیب محاسبه شد و در نهایت ثابت مهار ) iK ( نیز به دست آمد. بحث و نتیجهگیری کاهش میزان جذب نور واکنش در طول موج 021 نانومتر در حضور مورین نشان داد که این ماده آنزیم لاکتاتدهیدروژناز را مهار میکند.