12 بهمن 1401
محمد اكبري نسب

محمد اکبری نسب

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک دریا
تلفن: 9178367256
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مسعود صدری نسب، عباس عینعلی، محمد اکبری نسب، محمد علی نجارپور (1400) شبیه سازی پلوم رودخانه اروند و بررسی اثر باد و دبی رودخانه بر ساختار آن با استفاده از مدل اقیانوسی هیدرودینامیکی سه بعدی FVCOM علوم و فنون دریایی: دوره20 شماره 3; 12-30
2
Nadia Talbepur, Mohammad Akbari Nasab, Masome Rasoliyan, abolfazl delbari (2021) Simulation of Tide in Khowr-e Musa by Using the TELEMAC Numerical Model international journal of coastal and offshore engineering: 5; 49-53
3
امید ماه پیگر، امیر اشتری، محمد اکبری نسب (1400) آشکارش اتوماتیک پیچکهای خلیجفارس و مطالعهی ساختار و خواص فیزیکی آنها اقیانوس شناسی: 12; 86-99
4
سید حسین حسن تبار، مهدی محمد مهدیزاده، محمد اکبری نسب (1400) بررسی روند اتلاف سیگنالهای صوتی در حضور پیچک در یک حوضچه فرضی مهندسی دریا: 33; 123-133
5
6
امید ماه پیگر، امیر اشتری، محمد اکبری نسب (1400) بررسی اثر پیچکها بر اکوسیستم خلیجفارس با استفاده از مدلسازی عددی مطالعات علوم محیط زیست: 6(2); 7
7
همایون احمدوند، محمد علی نجارپور، محمد اکبری نسب، ایمان اسماعیلی پایین افراکتی (1399) بررسی اثر غیرخطی سرعت باد اندازه گیری شده در پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از باد هیدروفیزیک: 6; 71-83
8
nabi ziaee, Mohammad Akbari Nasab, masoud sadri nasab (2021) Investigation of the Effect of Persian Gulf Outflow Intrusion into the Oman Sea on the Acoustic Signal Fluctuations فیزیک زمین و فضا: 46(4); 9
9
معصومه رسولیان، محمد اکبری نسب، علی ناصری شوشتری