29 شهریور 1399

محمد اکبری نسب

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک دریا
تلفن: 9178367256
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
معصومه رسولیان، محمد اکبری نسب، علی ناصری شوشتری (1399) افزایش دقت مدل جزرومد جهانی TPXO با استفاده از مدل عددی TELEMAC در خلیج بوشهر اقیانوس شناسی: 38; 11-16
2
Mohammad AkbarnejadBaie, Abbasali Aliakbari Bidokhti, Mohammad Akbari Nasab, mojtaba Ezam, sara allahyari (2020) Internal Gravity Waves Spectrum Generated by a Cylindrical Body Moving in a Stratified Fluid Journal of Applied Fluid Mechanics: 13(4); 10
3
طاهر صفرراد، معصومه رسولیان، محمد اکبری نسب، نادیا طالب پور (1398) آشکار سازی تجربی آب های کدر و شفاف با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل-2 (مطالعه نمونه ای آبگیر سد سفید رود) مهندسی منابع آب: دوره 12 شماره 43; 87-99
4
حسام الدین مهرفر، محمد اکبری نسب، امیر سیه سرانی، امین زئیسی (1398) مدل سازی مکانی سرعت صوت در خلیج فارس با استفاده از روش های زمین آماری انسان و محیط زیست: 49; 12
5
Mohammad Akbari Nasab, Iman Esmaili Paeen Afrakoti (2019) Application of Soft Computing in Forecasting wave height (Case study: Anzali) international journal of coastal and offshore engineering: 3; 9
6
ندا اصف جاه، مسعود صدری نسب، امیر اشتری، محمد اکبری نسب (1397) مطالعۀ پدیدۀ فراجوشی ساحلی در سواحل ایرانی خلیج عمان با استفاده از داده های سنجش از راه دور هیدروفیزیک: 4; 1-13
7
هاجر موسی زاد، محمد اکبری نسب، حسین مشایخ بول (1397) مدل سازی جریانات باقی مانده جزر و مدی در خلیج پزم علوم و فنون دریایی: (4)17; 47-57
8
محمد احمد نژاد، امیر اشتری، محمد اکبری نسب، مجید آقابابایی (1397) تعیین فاصله بین فرستنده و گیرنده صوتی در محیط چینه بندی شده با روش معکوس آکوستیکی در آزمایشگاه دریا فنون: دوره 5 شماره 3; 12
9
هاجر کارمی، محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد (1397) آشکارش جبهه های دمایی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از تصاویر مودیس علوم و فنون دریایی: دوره 17 شماره 3; 11
10
مسعود صدری نسب، راحله شفیعی، محمد اکبری نسب (1397) ردیابی توده های آب خلیج عدن با استفاده از ردیاب غیرفعال اقیانوس شناسی: (35)9; 60-49
11
سالار یزدان فر، امیر اشتری، محمد اکبری نسب، ابوالفضل دلبری (1397) مطالعۀ جبهه های سطحی در دریای عمان هیدروفیزیک: 4; 19-31
12
نادیا طالب پور، طاهر صفرراد، محمد اکبری نسب، معصومه رسولیان (1397) بررسی شاخص مناسب آشکارسازی لکه نفتی با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel-2 (مطالعه موردی خلیج فارس 26 بهمن 94) اقیانوس شناسی: 9; 31-40
13
داریوش منصوری، مسعود صدری نسب، محمد اکبری نسب (1397) تغییرات فصلی میدان باد و گردش آب سطحی دریای خزر علوم و فنون دریایی: دوره 17 شماره 1; 15
14
سید حبیب اله حسینی، محمد اکبری نسب، محمدرضا خلیل آبادی (1397) شبیه سازی عددی اثر امواج درونی ناشی از جزر و مد بر روی انتشار صوت در دریای عمان مجله فیزیک زمین و فضا: 44; 215-225
15
محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد، مهدی اکبرزاده (1396) آشکارسازی خطوط ساحلی با تکنیک پردازش تصویر ماهواره ای پژوهش های فرسایش محیطی: 7; 23
16
سیده نسترن هاشمی، محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد (1396) آشکارسازی پلوم رودخانه‎ی اروند از طریق تصاویر ماهواره ای هیدروژئومورفولوژی: 4(13); 147-164
17
عباس عینعلی، مسعود صدری نسب، محمد اکبری نسب (1396) استخراج شوری سطحی آب دهانه رودخانه اروند با استفاده از تصاویر ماهواره و روش های آماری هیدروفیزیک: (2)3 صفحات: 40-29; 11
18
ایمان خادمی، محمد اکبری نسب، عباسعلی علی اکبری بیدختی، محمدرضا خلیل آبادی (1396) محاسبه عددی عدد پرانتل در لایه بندی ستون آب تنگه هرمز علوم و فنون دریایی: 16(3); 14-26
19
افشین حسن زاده، محمد اکبری نسب، عباسعلی علی اکبری بیدختی (1396) مدلسازی عملکرد تجهیزات صوتی در دریای خزر در فصل بهار دریا فنون: 2; 64-71
20
محمد اکبرنژاد بایی، عباسعلی علی اکبری بیدختی، محمد اکبری نسب، مجتبی عظام، ساری اله یاری بیک (1396) مطالعۀ آزمایشگاھی امواج درونی ناشی از حرکت یک جسم استوانه ای در یک شارۀ چینه بندی شده هیدروفیزیک: (1)3 صفحات: 39-33; 6
21
مریم آخوندیان، محمد اکبری نسب (1396) مدلسازی فیزیکی- زیستی تغییرات فصلی جمعیت پالنکتونی در جنوب تنگه هرمز بوم شناسی آبزیان: 6(4); 63-75
22
Mohammad Akbari Nasab (2017) Computer modeling of acoustic modem in oman sea with inhomogeneities Indian Journal of Geo-Marine Sciences: 46; 1651-1658
23
حامد دل دار، عباسعلی علی اکبری بیدختی، وحید چگینی، محمد اکبری نسب (1396) مطالعه آزمایشگاهی تاثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی مجله فیزیک زمین و فضا: 43; 181-192
24
محمد اکبری نسب، هاجر کارمی، طاهر صفرراد (1395) آشکارش جبهه های ساحلی خلیج عمان و فارس با الگوریتم کنی علوم و فنون دریایی: دوره 17 شماره 3; 34-44
25
مجید حسینی حمید، محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد (1395) محاسبه شاخص اندیس بهینه برای پایش آلودگی منابع آب با تصاویر ماهواره ایی، مطالعه موردی حوزه دریای عمان هیدروفیزیک: 2 (1); 35-45
26
داریوش منصوری، مسعود صدری نسب، محمد اکبری نسب (1394) مدل سازی ساختار میدان های دما و شوری آب دریای خزر با استفاده از مدلPOM هیدروفیزیک: 1; 1-13
27
محمدرضا خلیل آبادی، مسعود صدری نسب، وحید چگینی، محمد اکبری نسب (1394) مدل سازی سه بعدی امواج داخلی غیرخطی در ناحیه فلات قاره خلیج عمان اقیانوس شناسی: دوره 6، شماره 22; 10
28
محمد اکبری نسب، مسعود صدری نسب، عباسعلی علی اکبری بیدختی، وحید چگینی (1393) مطالعه جریان نفوذی از خلیج فارس به دریای عمان و اثر آن بر روی نحوه انتشار صوت اقیانوس شناسی: دوره 5، شماره 20 -; 7
مقاله ارائه‌شده
1
حمید عمونیا، محمد اکبری نسب، مرتضی قربان زاده آهنگری (1397) مکان یابی دفن پسماند های شهری با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و WO در GIS (مطالعه موردی شهرستان آمل) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران، بابلسر-هتل میزبان
2
مجید حسینی حمید، محمد اکبری نسب، بهزاد لایقی (1396) مدلسازی پخش پساب حاصل از شیرین سازی آب دریا در یک محیط فرضی چهارمین کنفرانس بین الملی اقیانوس شناسی خلیج فارس، ایران، تهران
3
زینب خارکن، محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد (1396) داده های ماهواره لندست) سنجنده (TM5 جهت پایش آب، مطالعه موردی دریای خزر اولیتن همایش بین الملی اقیانوس شناسی غرب آسیا، ایران، تهران
4
حکیمه موسی زاد، محمد اکبری نسب، حسین مشایخ بول (1395) مطالعه پیچکهای ریز مقیاس در حوزه خلیج پزم دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، ایران، خرمشهر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
مرتضی قربان زاده آهنگری، محمد اکبری نسب (1398) بررسی مکان های دفن زباله موجود در استان و شناسایی مکان های جدید بر اساس مطالعات GIS سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران
2
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
محمد اکبری نسب (1395) بررسی عملکرد سونار فعال در ابهای خزر دانشگاه مازندران