25 آبان 1398

زهرا محمودی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق بین الملل
تلفن: 9122282694
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
زهرا محمودی (1397) ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین الملل مجله حقوقی بین المللی: 58; 329-354
3
4
مهدی زاهدی، زهرا محمودی (1395) حفاظت از سلامت در پرتو مقررات موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی: 39; 79-100
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!