03 شهریور 1398

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 0911-1913162
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
حسین حسن پورآلاشتی، مهدیه جوادی (1396) بررسی گفتمانی متون نثر فارسی صوفیانه فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 37; 61-92
2
حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مهدیس کاظمی (1395) تحلیلشناختی فنای نفس در غزلیات سنایی بر اساس طرحواره حرکتی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: 12; 35-59
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!