03 مهر 1399
سيد قاسم حسني

سید قاسم حسنی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مردم شناسی-جامعه شناسی
تلفن: 43143430
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سید قاسم حسنی (1398) جایگاه کشاورزی سنتی و مدرن در پایداری اجتماعات روستایی با توجه به معرفی نظریه شبکه روستایی پژوهش های روستایی: https://jrur.ut.ac.ir/?load_cover=cover_fa.jpg; 6-19
2
سید قاسم حسنی (1397) تحلیلی بر چالش ها و آسیب پذیری تاب آوری فرهنگی در اجتماع بومی(مطالعه موردی تالاب های محلی فریدون کنار) جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: http://ssi.journals.umz.ac.ir/?load_cover=cover_fa; پاییز و زمستان 1397،
3
سید قاسم حسنی (1397) بررسی نگرش نسبت به بازنمایی جنسیت در باورهای عامیانه فرهنگ مازندران مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی: http://journals.sabz.ac.ir/scds/index.php?slc_lang; جلد 7 شماره 2 صفحات
4
سید قاسم حسنی (1395) مطالعه جامعه شناختی درک و تصور دانشجویان از هویت بومی در مازندارن مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: http://journals.sabz.ac.ir/scds/index.php?slc_lang; 9-33
5
سید قاسم حسنی (1395) درک و تصور دانشجویان از هویت بومی در مازندارن مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: http://journals.sabz.ac.ir/scds/index.php?slc_lang; 9-33
6
سید قاسم حسنی (1395) تحلیلی برگسست فرهنگ بومی و زیست-بوم در استان مازندران (با توجه به تئوری فرهنگی مبتنی بر مدل گرید- گروپ) جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: http://ssi.journals.umz.ac.ir/?load_cover=cover_fa; 203-181
7
سید قاسم حسنی (1394) از امر ایلی تا امر قومی در ایران مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی): http://journal.asi.org.ir/?load_cover=621468309845; 38-61
مقاله ارائه‌شده
1
محمد شریفی، سید قاسم حسنی، لیلا رمضان نیاسماکوش (1399) بررسی تطبیقی مبانی سبک زندگی قرآنی و اومانیستی با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی، ایران، بابلسر
2
رقیه منفرد، باقر یعقوبی، سید قاسم حسنی (1398) using group in EFL classrooms: an autoethnographic study پنجمین کنفرانس پیشرفت هایی در ELT و زبان شناسی کاربردی، ایران، تهران
3
سید قاسم حسنی (1398) بررسی عوامل موثر بر تاب آوری درختان مقدس و نسبت آن با پایداری محیط زیست در مازندران اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران، ایران، بابلسر
4
حری ایمان، سید قاسم حسنی (1398) تحلیل ظرفیت های گردشگری غذا در نواحی روستایی بخش دودانگه شهرستان ساری اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران، ایران، بابلسر
5
سید قاسم حسنی (1396) بررسی میراث فرهنگی ایران، قفقاز، آسیای مرکزی در همگرایی فرهنگی همایش بین المللی گفتگوی فرهنگی در آسیای مرکزی و قفقاز، ایران، بابلسر
6
سید قاسم حسنی (1395) رویکرد علمی چشم انداز فرهنگی و توسعه گردشگری جایگاه رویکرد آکادمیک در نقش چشم انداز فرهنگی برای توسعه گردشگری پایدار، ایران، بابلسر
7
سید قاسم حسنی (1394) استراتژی های شعایری و نقش آندر ایجاد تعامل و تقلیل تضاد همایش ملی نوروز، میراث صلح، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
1
سید قاسم حسنی (1396) کتاب قدرت فرهنگ شابک:978_600_223_372_1
2
سید قاسم حسنی (1396) فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی شابک:978-600-8412-90-8
3
سید قاسم حسنی (1396) دانشگاه در بستر محلی : دانشگاه مازندران شابک:978-600-8905-15-8
4
سید قاسم حسنی، محمود شارع پور (1396) تالیف فصلی از کتاب شابک:978-600-8905-15-8
5
سید قاسم حسنی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، ابراهیم صالحی عمران، علیرضا حسن زاده، محمود شارع پور، جبار رحمانی، نادر رازقی (1396) دانشگاه در بستر محلی شابک:978-600-8905-15-8
6
سید قاسم حسنی (1395) انسان شناسی قومیت شابک:987_600_223_295_3
7
سید قاسم حسنی (1395) مبانی انسان شناسی شابک:978_600_95907_0_4
8
سید قاسم حسنی (1395) فرایند تحول امرایلی به امرقومی در ایران شابک:978-600-452-017-1
9
سید قاسم حسنی (1393) مردم نگاری شابک:978-600-223-198-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
سید قاسم حسنی (1397) جایگاه عکاسی در مردم شناسی دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانشگاه
2
سید قاسم حسنی (1396) چالش های مردم شناسی در ایران پژوهشکذه مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگر
3
سید قاسم حسنی (1396) صورت بندی رسالت دانشگاه و مکانیسم های دانشگاه های مشارکتی در مسایل محلی-منطقه ای با رویکرد فرهنگی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
4
سید قاسم حسنی (1395) چالش های زبان و فرهنگ بومی مازندران دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
5
سید قاسم حسنی (1395) تحلیل مردم شناختی چشم انداز فرهنگی دامگاه های فریدون کنار از منظر تاب آوری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

سوابق اجرایی

  • مسئول دفتر انجمن انسان شناسی ایران در دانشگاه مازندران (1396 - اکنون)
بیشتر