09 بهمن 1401
فتانه محمودي

فتانه محمودی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / پژوهش هنر
تلفن: 01135302720
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
خوانش نگاره نبرد بهرام و اژدها براساس نقد آیکونولوژی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ه نبرد بهرام و اژدها، نقد آیکونولوژی، مکتب هرات، هفت پیکر نظامی
پژوهشگران مژده شرفخواه (نفر اول) ، فتانه محمودی (نفر دوم)

چکیده

نگارۀ « کشتن بهرام اژدها را » در هرات با بیانی نمادین، به روایت تصویری از این واقعه می پردازد. این نگاره، با ارائه گزارشی متفاوت از نبرد نیکی و بدی به تصویر کشیده شده است. با توجه به اهمیت آیکون «اژدها» در هنر ایران، به ویژه در نگارگری ایرانی، و با استفاده از محتوای اسطوره ای اژدها، پژوهش بر آن است که با استفاده از دانش آیکونولوژی، به تحلیل نگاره های نبرد بهرام با اژدها در ارتباط با متن بپردازد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با رویکرد«آیکونولوژی» به مفاهیم کاربردی آیکونوگرافی که شامل استحاله، تئوری تقلید، ابزار انتقال، دانش نقش مایه ها را در برمی گیرد، پرداخته شده است. هدف مطالعة معانی و مفاهیم نمادین از ورای نگاره «کشتن بهرام اژدها را » متعلق به دوره ی هرات در زمان سلطان حسین بایقرا است. مقاله ی حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که: رابطة معنادار میان نگاره و متن درج شده در هفت پیکر نظامی چیست؟ اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. بررسی ها حاکی از این است که ویژگی هایی که در نگاره به تصویر کشیده شده است تحت تأثیر روایت ادبی قرار گرفته و نقاشی به عنوان یک ابزار انتقال توانسته فنون ادبی بکار رفته در شعر را به تصویر بیاورد.