09 بهمن 1401
فتانه محمودي

فتانه محمودی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / پژوهش هنر
تلفن: 01135302720
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان بازخواني هويت شيعي در آثار هنري عصر صفويه با رويكرد سپهر نشانه اي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
هویت، هویت شیعی، هنر دوردی صفویه، سپهر نشانه ای
مجله مطالعات ملی
شناسه DOI
پژوهشگران سعید اخوانی (نفر اول) ، فتانه محمودی (نفر دوم)

چکیده

آثار هنری علاوه بر ویژگی های زیباشناختی، بازتاب دهندهی مناسبات اجتماعی - فرهنگی بستر تولید کننده ی خود هستند. یکی از مسائلی که میتوان با مطالعهی آثار هنری دوره های مختلف به آن دست یافت، مفهوم هویت است. از آنجا که در تعریف مفهوم هویت باید به حضور خود در برابر دیگری توجه داشت؛ در حوزه نشانه شناسی فرهنگی نیز برای مطالعه ی هر فرهنگ، در تقابل با فرهنگ های دیگر آن را بررسی می کنند. با توجه به این همسانی نظری در این دو حوزه، مقاله ی حاضر کوشیده است تا با استفاده از رویکرد سپهر نشانه ای مسألهی هویت آثار هنری دوره صفویه در تقابل با حکومت عثمانیان را بررسی کند. برای نیل به این مقصود با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و رویکردی نشانه شناختی، فضای فرهنگی - سیاسی میان صفویان و عثمانیان ترسیم شده و مسأله هویت در چند اثر هنری که از ایران وارد فضای نشانه ای عثمانیان شده است، به عنوان نمونه مورد تحلیل شد نتایج این پژوهش نشان داد با توجه به اهمیت مفهوم دیگری در مسأله هویت و تقابل مذهبی میان صفویان و عثمانیان، آثار هنری که در ایران دوردی صفویه تولید شده و به فضای نشانه ای حکومت عثمانی وارد شده اند، چه آثاری که مورد جذب قرار گرفته و چه آثاری که مطرد شده اند، همگی مؤلفه های هویتی را در خود بازتاب داده اند