09 بهمن 1401
فتانه محمودي

فتانه محمودی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / پژوهش هنر
تلفن: 01135302720
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تلقی کارگردان از مفهوم متن بر خوانش نظریه فاصله گذاری برتولت برشت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فاصله گذاری برتولت برشت، زیباشناسی افلاطون، تلقی جدید از متن، بینامتنیت، هرمنوتیک.
پژوهشگران سعید اخوانی (نفر اول) ، فتانه محمودی (نفر دوم)

چکیده

جریانها و نظریههای هنری در قرن بیستم، پیوند نزدیکی با زیباشناسی و اندیشههای فلسفی دربارهی هنر دارند و خوانش دقیق آنها مستلزم داشتن شناخت کافی نسبت به جریانهای فکری و فلسفی مرتبط با آنها است. در تئاتر یکی از این نمونه ها نظریه فاصله گذاری برشت است که بر پایه ی بنیانهای فلسفی استوار گردیده. آفرینش یک اثر در هنر تئاتر، حاصل تاویل عوامل دخیل در تولید و به ویژه کارگردان از یک متن نمایشی است و در پرداخت این تاویل و ایده های شخص هنرمند، نظریه ها و مباحث تئوری -که بُعد اکتسابی این هنر محسوب میگردد- دخیل هستند. در یک قرن اخیر، متفکران حوزه ی بینامتنیت و هرمنوتیک مدرن تلقی یکسر متفاوتی از مفهوم تاویل و متن ارائه کرده اند. سوالی که مطرح میشود این است که اتکا به این تلقی های جدید چه تاثیری بر خوانش نظریه ها و مباحث تئوریک هنری خواهد داشت؟ این مقاله برای بررسی این مسئله به واکاوی بنیانهای فلسفی نظریه فاصلهگذاری برشت پرداخته و ارتباط آن با نظریات افلاطون و ارسطو درباره ی هنر را آشکار کرده است. سپس برای پاسخ به پرسش پژوهش، نظریه ی فاصله گذاری برتولت برشت و زیباشناسی افلاطون از دو منظر تلقی سنتی و جدید از متن، مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. در این پژوهش از تعبیر جدیدی که متفکران حوزهی بینامتنیت و هرمنوتیک از متن ارائه داده اند یاری گرفته شده است. این بررسی نشان داد که نظریه ی فاصله گذاری با دو تلقی متفاوت از متن، منجر به دو خوانش متفاوت از آن خواهد شد.