01 فروردین 1402
ضياء فلاح محمدي

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: Associate Professor of Exercise Physiology, Dep. of Exercise physiology, Faculty of sport Sciences
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 09111127633
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي سطح متابوليت هاي مخچه ورزشكاران در مقايسه با افراد غير ورزشكار با استفاده از روش پروتون اسپكتروسكوپي رزونانس مغناطيسي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ان استیل آسپارتات، پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی، کولین، کشتی گیران، مخچه
مجله نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز
شناسه DOI
پژوهشگران محسن تاری (نفر اول) ، ضیاء فلاح محمدی (نفر دوم)

چکیده

زمینه و هدف: سازگاری با تمرینات ورزشی می تواند موجب افزایش پلاستیسیتی مغزی شود و اینکه آیا این امر می تواند با تغییرات سازنده در نورومتابولیت ها همراه باشد، نامشخص است. هدف از این تحقیق ارزیابی پایه متابولیت های مغزی شامل ان استیل اسپارتات و کولین در ورزشکاران و افراد غیر فعال می باشد. 21 سال، شاخص توده بدنی /71 ±2/ مواد وروش ها: در این تحقیق شبه تجربی 10 نفر کشتی گیر جوان با میانگین (سن 06 56/03 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) و سابقه تمرینات کشتی حداقل 4 سال، از جامعه در ±2/41 VO2max 23/9 و ± 1/04 VO2max 24/02 و ± 2/38 BMI 21 سال و /16 ± 1/ دسترس بعنوان گروه ورزشکار و 9 نفر با میانگین (سن 94 41/25 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) بدون داشتن سابقه ورزش منظم بعنوان گروه غیر ورزشکار انتخاب شدند. بعد ± 2/45 را انجام دادند . MRS از انجام ارزیابی های پایه در زمینه ترکیب بدنی و آمادگی هوازی، هر دوگروه آزمایش مربوط به تحلیل شدند. P ≤ 0/ داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل در سطح معنی داری 05 مخچه ای ورزشکاران(کشتی گیران)نسبت به گروه غیر ورزشکار بیشتر بود و NAA/Cr یافته ها: در این تحقیق سطوح مخچه ای Cho/Cr اما تفاوت سطوح .(P=0/ نتایج آماری تفاوت بین گروهی معنی داری را بین دو گروه نشان داد ( 047 .(P=0/ ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران علیرغم اینکه اندکی بالاتر بود، از لحاظ آماری معنی دار نبود ( 777 نتیجه گیری: بر اساس نتایج ما از این تحقیق، نورومتابولیت های مخچه ای در ورزشکاران(کشتی گیران)، سطوح بالاتری را در مقایسه با گروه غیر ورزشکاران نشان داد.