10 فروردین 1402
مصطفي بستام

مصطفی بستام

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری
تلفن: 35305114
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان ارايه يك روش مهندسي ترافيك مقياس پذير در شبكههاي نرمافزار محور مراكز داده با استفاده از تكنيك تجزيه مسائل بزرگ
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شبکههای مرکز داده، شبکههای نرمافزار محور، مهندسی ترافیک، کنترل ازدحام، تجزیه برنامهریزی خطی، حل موازی.
مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات
شناسه DOI http://jscit.nit.ac.ir/article_76666.html
پژوهشگران مصطفی بستام (نفر اول) ، مسعود صباحی (نفر دوم) ، روح اله یوسف پور (نفر سوم)

چکیده

مراکز داده امروزی، از هزاران سرویسدهنده ت شکیل شدهاند که هر یک از آنها از سرویسهای متنوع مبتنی بر ابر میزبانی مینماید. در این مقاله، یک روش جدید و مقیاسپذیر مهندسی ترافیک در شبکههای نرمافزار محور مراکز داده، با هدف تخصیص بهینه درخوا ستها به م سیرها، با پیچیدگی محا سباتی قابل قبول ارائه شده ا ست. روش ارائه شده مبتنی بر برنامهریزی خطی ا ست و تلاش میکند حداکثر میزان بار ترافیکی بر روی لینکها حداقل شود. حاصل این عمل کاهش ازدحام بر روی لینکهای شبکه خواهد بود. این روش، بر روی ارائه یک راهحل بهینه به منظور موازنه بار ترافیکی در شبکه متمرکز شده است و یک روش جدید تجزیه به منظور محدود نمودن ف ضای ج ستجوی م ساله برنامهریزی خطی پی شنهاد مینماید. روش تجزیه به گونهای ا ست که زمان حل م ساله به میزان قابل توجهی کاهش یابد. به منظور کاهش پیچیدگی زمانی، یک روش تجزیه ا ستفاده شده ا ست که مدل م ساله را به زیرم سالههای مجزا تقسیم میکند. با استفاده از روشهای موازیسازی )محاسبات بر روی چندین هسته محاسباتی و OpenMP ( میتوان این زیرمسالهها را به صوورت همزمان حل نمود. نتایش شوبیهسوازی نشوان دادند که در روش پیشونهادی، زمان حل و موازنه بار ترافیکی هر دو به میزان چشمگیری بهبود یافتهاند.