20 بهمن 1401
علي طراوتي

علی طراوتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کدپستی 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 35305250
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
استخراج آنزیم پراکسیداز از برگ کلم سفید (Brassica oleracea) و تعیین خصوصیات سینتیکی آن در حضور عصاره برخی از گیاهان دارویی شمال ایران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پراکسیداز، برگ کلم، پارامترهای سینتیکی، گیاهان دارویی، مهارکننده ها
پژوهشگران بهنام گلستانی پویا (دانشجو) ، مریم مهاجرانی (استاد راهنما) ، علی طراوتی (استاد مشاور)

چکیده

آنزیم پراکسیداز (EC 1.11.1.7) جزو پروتئین های دارای هم است که وظیفه آن اکسیداسیون سوبستراهای مختلف با استفاده از پراکسیدهیدروژن می باشد. خواص آنتی اکسیدانی این آنزیم باعث شده تا از یک سو، با از بین بردن رادیکال های آزاد مانع از آسیب های سلولی شود و از سوی دیگر در حضور H2O2 به صورت غیراختصاصی، اکسیداسیون پروتئین ها و پراکسیداسیون لیپیدها را به همراه داشته باشد. افزایش فعالیت این گونه از آنزیم های اکسیداتیو در هنگام تحلیل سلول های عصبی ونیز در برخی از سرطان ها ازجمله سرطان معده گزارش شده است. بنابراین علاوه بر ترکیباتی که می توانند موجب فعالیت بیشتر این آنزیم گردند، مهار آن نیز به عنوان یک استراتژی امیدبخش و اثرگذار برای درمان و جلوگیری از بیماری-هایی که یکی از عوامل آن ها پراکسیدازها هستند، موردتوجه قرارگرفته است. در این تحقیق آنزیم پراکسیداز از برگ کلم سفید استخراج شد. هدف از انجام این پژوهش تعیین خصوصیات سینتیکی آنزیم پراکسیداز برگ کلم و نیز تأثیر عصاره متانولی گیاهان دارویی زولنگ، سرسم، انگیروم، وارنگ بو، کوتکوتو، لرگ، کاکیل، اناریجه، فرفیون، گزنه و لیلکی بر فعالیت این آنزیم می باشد. فعالیت آنزیم در حضور هیدروژن پراکسید و گایاکول در بافر سیترات-فسفات در طول موج 470 نانومتر اندازه گیری گردید. در این پژوهش فعالیت کل و فعالیت ویژه آنزیم پراکسیداز به ترتیب U 835/1609 و U/mg 26/1 در عصاره خام؛ و U 2/387 و U/mg 9/3 در آنزیم دیالیز شده به دست آمد. pH و دمای بهینه به ترتیب 5 و 55 درجه سانتی گراد تعیین گردید. اندازه گیری ها نشان داد که Km و Vmax برای پراکسیداز کلم در حضور غلظت های 1/0 تا 2/2 میلی مولار H2O2 ، 37/0 و 05/6 میلی مولار است. عصاره ها در غلظت های 3، 8، 16، 25، 33 میکروگرم بر میلی لیتر با آنزیم انکوبه شده و مقادیرKm و Vmax آنزیم مشخص گردید. نتایج این بررسی نشان داد که عصاره های متانولی سرسم، انگیروم، کوتکوتو، لیلکی، وارنگ بو دارای اثر فعال کنندگی و عصاره های متانولی فرفیون، کاکیل، زولنگ، اناریجه، گزنه، لرگ، در غلظت های مختلف دارای اثرات مهاری قابل توجهی بودند و در غلظت µg/ml33 درصد مهاری آن ها به ترتیب 73/75، 58/39، 34/21، 73/12، 75/44 و 04/54 به دست آورده شد. عصاره سرسم و انگیروم دارای بیشترین اثر فعال کنندگی و عصاره فرفیون و لرگ دارای بیشترین اثر مهاری بر پراکس