20 بهمن 1401

محسن علیمحمدی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: گروه ریاضی دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 011-35302462
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات درس

عنوان مباحث ویژه انالیز ریاضی
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

قسمت 1 مباحث ويژه
(2/67 مگابایت)
قسمت 2 مباحث ويژه
(1/5 مگابایت)