09 مرداد 1400

محسن علیمحمدی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: گروه ریاضی دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 011-35302462
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آنالیز تابعی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1371 - 1377)
    عنوان رساله: خاصیت پایداری در ففضای اندازه ها و عملگرها
بیشتر

علایق پژوهشی

  • هندسه فضاهای باناخ-انالیز محدب-انالیز غیر خطی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Zakieh Farabi, Mohsen Alimohammady, Mehdi Roohi (2020) REMARKS ON ABSTRACT SUBDIFFERENTIAL jordan journal of mathematics and statistics: 13(2); 189-202
2
Haifa Alrekabi, Ghasem Alizadeh Afrouzi, Mohsen Alimohammady (2020) EXISTENCE AND MULTIPLICITY OF WEAK SOLUTIONS FOR A CLASS OF THREE POINT BOUNDARY VALUE PROBLEMS OF KIRCHHOFF TYPE TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics: 10; 964-977
3
Mohsen Alimohammady, Morteza Koozehgar (2020) Blow up property for viscoelastic evolution equations on manifolds with conical degeneration Proceedings of the Indian Academy of Sciences: Mathematical Sciences: 130; 1-25
4
Mohsen Alimohammady, Claudianor O. Alves, Hassan Kafash Amiri (2019) Existence and multiplicity of positive solutions for a class of Kirchhoff Laplacian type problems JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS: 60; 10153-1--10153-15
5
Mohsen Alizadeh, Mohsen Alimohammady, Carlo Cattani, Clemente Cesarano (2019) On the minimal solution of bi-Laplacian equation Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series: 46(1); 178-188
6
َAlame Gelichi, Mohsen Alimohammady (2019) Existence of bound states for non-local fourth-order Kirchhoff systems computational methods for differential equations: 3; 418-433
7
Morteza Koozehgar, Mohsen Alimohammady, A.A. Jafari (2019) MULTIPLE SOLUTIONS FOR A CLASS OF NONHOMOGENEOUS SEMILINEAR EQUATIONS WITH CRITICAL CONE SOBOLEV EXPONENT PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY: 147(2); 597-608
8
Haiffa Mohsen Buite, Ghasem Alizadeh Afrouzi, Mohsen Alimohammady (2019) Existence and multiplicity of weak solutions for gradient-type systems with oscillatory nonlinearities on the Sierpiński gasket Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: 48; 1461-1478
9
Fatemeh Vahedi, Ghasem Alizadeh Afrouzi, Mohsen Alimohammady (2018) Existence results of weak solution to perturbed Kirchhoff type problems for impulsive differential equations Nonlinear Studies: VOL. 25, NO. 3; 701-717
10
َAli Asghar Jafari, Mohsen Alimohammady (2018) Conic type Caffarelli–Kohn–Nirenberg inequality on manifold with conical singularity Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications: فعلا ندارد; فعلا ندارد
11
Fatemeh Vahedi, Ghasem Alizadeh Afrouzi, Mohsen Alimohammady (2018) Periodic solutions for some second-order impulsive Hamiltonian systems Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series: 45; 303-311
12
Ayed Alhashosh, Mohsen Alimohammady, Haiffa Mohsen Buite (2018) Inequality problems of equilibrium problems with application sahand communications in mathematical analysis: فعلا ندارد; فعلا ندارد
13
S R MousavianKatir, Mohsen Alimohammady (2018) Existence Solution for Curl–Curl Kirchhoff Problem international journal of applied and computational mathematics: فعلا ندارد; فعلا ندارد
14
Mohsen Alimohammady, Carlo Cattani, Morteza Koozehgar (2017) Invariance and existence analysis for semilinear hyperbolic equations with damping and conical singularity JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS: 455(1); 569-591
15
A.A. Jafari, Mohsen Alimohammady (2017) Existence theorem and global solution for semilinear edge-degenerate hypoelliptic equations Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications: DOI: 10.1002/mma.4295; 1-27
16
S R MousavianKatir, Mohsen Alimohammady, Hossein Jafari (2017) EXISTENCE SOLUTION FOR WEIGHTED p(x)-LAPLACIAN EQUATION Italian Journal of Pure and Applied Mathematics: 37; 105-112
17
Cemil Tunc, Bingwe Liu, Octavin R Sanchez, Mohsen Alimohammady, Octavin G Mostafa, Samir H Saker (2017) Qualitative Theory of Functional Differential and Integral Equations 2016 abstract and applied analysis: 2017; 1-3
18
Mohsen Alimohammady, Fariba Fattahi (2017) Three critical solutions for variational - hemivariational inequalities involving p(x)-Kirchhoff type equation Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series: 44(1); 100-114
19
Fariba Fattahi, Mohsen Alimohammady (2017) Infinitely many solutions for a class of hemivariational inequalities involving p(x)-Laplacian Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta-Seria Matematica: 25(2); 65-83
20
Mohsen Alimohammady, َAli Asghar Jafari, Morteza Koozehgar (2017) Multiple solutions for non-homogeneous degenerate Schrödinger equations in cone Sobolev spaces INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS: 48; 133-146
21
Fariba Fattahi, Mohsen Alimohammady (2017) EXISTENCE OF INFINITELY MANY SOLUTIONS FOR A FRACTIONAL DIFFERENTIAL INCLUSION WITH NON-SMOOTH POTENTIAL Electronic Journal of Differential Equations: 66; 1-13
22
Mohsen Alimohammady, Fariba Fattahi (2017) A Non-Smooth Three Critical Points Theorem for General Hemivariational Inequality on Bounded Domains Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica: 35.3; 95-110
23
S R MousavianKatir, Mohsen Alimohammady, Hossein Jafari (2017) Existence solution for weighted p (x)-Laplacian equation Italian Journal of Pure and Applied Mathematics: 37; 105-112
24
Ayed Alhashosh, Mohsen Alimohammady, Morteza Koozehgar (2016) Existence Results for Some Equilibrium Problems Involving 𝛼-Monotone Bifunction International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences: 2016; 1-5
25
Mohsen Alimohammady, Maede Ramzannejad (2016) INERTIAL PROXIMAL ALGORITHM FOR DIFFERENCE OF TWO MAXIMAL MONOTONE OPERATORS INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS: 47(1); 1-8
26
Fariba Fattahi, Mohsen Alimohammady (2016) INFINITELY MANY SOLUTIONS VIA VARIATIONAL-HEMIVARIATIONAL INEQUALITIES UNDER NEUMANN BOUNDARY CONDITIONS Electronic Journal of Differential Equations: 2016; 1-11
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
احمد قزوهی، قاسم علیزاده افروزی، شاپور حیدرخانی، محسن علیمحمدی (1397) نتایج وجودی برای مسائل مقدار مرزی با استفاده از روش های آنالیز غیرخطی
2
3
فاطمه واحدی، قاسم علیزاده افروزی، محسن علیمحمدی (1397) نتایج وجودی برای بعضی مسائل مقدار مرزی ضربه ای با پارامترهای کنترلی
4
زهره امین غفاری، مهدی رفیعی راد، محسن علیمحمدی (1395) مسئله وارون تغییراتی برای لاگرانژینهای نا استاندارد
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • عضو هیات ممیزه (1393 - 1395)
  • مدیر گروه ریاضی (1391 - 1395)
بیشتر