12 بهمن 1401
نياز منادي

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مارندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 01135302508
دانشکده: دانشکده شیمی