09 فروردین 1402
باقر يعقوبي

باقر یعقوبی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / آموزش زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 011-35302671
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
maryam enferad, Bagher Yaqubi, seyed ghasem hasani (2022) ‘I’d rather you worked individually’: An autoethnographic enquiry language teaching research quarterly: https://journals.sagepub.com/home/LTR; 1-20
2
Elham Rostami Darounkola, Bagher Yaqubi, Fatemeh Khonamri (2022) Teaching Collaborative Ground Rules through Peer Modeling: Changes in Pair Participatory Patterns Iranian Journal of Language Teaching Research: Volume 10, Issue 1; Pages 57-79
3
margan sangari, Fatemeh Khonamri, Bagher Yaqubi (2021) ENHANCING EFL LEARNERS’ QUALITY OF INTERACTION THROUGH GROUND RULES INCORPORATED IN COLLABORATIVE STRATEGIC READING JOLLT Journal of Languages and Language Teaching: Vol. 9, No,3; pp. 279-292
4
Mobin Hassanzadeh-Taleshi, Bagher Yaqubi, Hossein Bozorgian (2021) The effects of combining task repetition with immediate post-task transcribing on L2 learners’ oral narratives The Language Learning Journal: .; .
5
Hossein Bozorgian, Bagher Yaqubi, Meysam Mohammadpour (2021) METACOGNITIVE INTERVENTION AND AWARENESS: LISTENERS WITH LOW WORKING MEMORY CAPACITY International Journal of Listening: 1; 1-14
6
Azadeh Alizadeh Tabaghi, Bagher Yaqubi, Shirin Abadikhah (2019) The Effect of Collaborative Dialogue on EFL Learners’ Noticing of Pragmatic Forms journal of english language teaching and learning: 11; 1-28
مقاله ارائه‌شده
1
رقیه منفرد، باقر یعقوبی، سید قاسم حسنی (1398) using group in EFL classrooms: an autoethnographic study پنجمین کنفرانس پیشرفت هایی در ELT و زبان شناسی کاربردی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!