1403/03/11
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
توصیف و ارتباط عملکرد قلبی تنفسی و ترکیب بدنی با استفاده از روش های نوین در مردان و زنان اصفهانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
چاقی احشایی، گام شمار،VO2max، شاخص شکل بدن، آمادگی قلبی تنفسی
سال 1398
مجله پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
شناسه DOI
پژوهشگران نفیسه نصرالهی بوجنی ، ولی اله دبیدی روشن

چکیده

زمینه و هدف: شاخص توده بدن (BAI) و محیط کمر (WC) چربی زیرپوستی را از بافت چربی احشایی که میزان زیادی با خرابی عملکرد قلبی تنفسی مرتبط است، تفکیک نمی کند. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی غیرتهاجمی آمادگی تنفسی (CRF) در مردان وزنان اصفهان و ارتباط احتمالی بین شاخص های جدید چاقی شکمی با CRF بود روش ها: در یک مطالعه مقطعی، ما 248 آزمودنی (مرد و زن) داوطلب برای شرکت در پژوهش را پذیرش نمودیم. پارامترهای آنتروپومتریکی، چاقی شکمی شاخص شکل بدن (ABSI)، شاخص چاقی بدن (BAI)، نسبت کمر به لگن (WHR)، عملکرد قلبی تنفسی (حداکثر اکسیژن مصرفی به دست آمده از پروتکل های گام شمار و راکپورت) و فیزیولوژیک (فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب) جمع آوری شدند. نتایج: سطوح فعالیت بدنی در هر دو گروه آزمودنی پایین تر از مقادیر طبیعی بودند، اما در زنان مشهودتر است. در مقابل، شاخص های چاقی احشایی بالاتر از مقادیر استاندارد در افراد با همان سن بود. تقریباً تمام شاخص های موردمطالعه; BAI, WHR, BMI, به استثنای ABSI به طور منفی با VO2max برآورد شده به وسیله پروتکل های گام شمار و راکپورت مرتبط بود. نتیجه گیری: داده های ما ضرورت گسترش مداخله هایی برای بهبود آمادگی جسمانی و پیشگیری از افزایش چاقی را مورد تأکید قرار می دهد. پژوهش طولی برای تائید ارتباط بالقوه علی بین این تغییرها موردنیاز خواهد بود.