1403/03/11
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مکمل کراتین منوهیدرات بهمراه ریکاوری های داخل و خارج آب طی تمریناتHIIT بر پروتئین واکنشیC، پراکسیداسیون لیپیدی و عملکرد زنان شناگر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
استرس اکسایشی، ریکاوری، شنا، مکمل کراتین
سال 1398
مجله علوم زیستی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران لیدا بابایی ، ولی اله دبیدی روشن

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر مکمل کراتین بهمراه دو نوع ریکاوری داخل و خارج آب بر پروتئین واکنشی c (CRP) و مالوندی آلدئید (MDA) بترتیب بعنوان شاخص های التهاب سیستمیک و پراکسیداسیون لیپیدی و همچنین رکورد شنا در زنان شناگر تمرین کرده بود. در این مطالعه نیمه تجربی، 16 زن شناگر تمرین کرده به طور تصادفی به دو گروه ریکاوری فعال داخل و خارج آب تقسیم و شش وهله شنای سرعتی 50 متر با فاصله استراحتی 120 ثانیه ای را به صورت فعال در داخل و خارج آب در قبل و پس از 6 روز مکمل گیری کراتین اجرا کردند. آنالیز واریانس سه طرفه نشان داد اجرای 6 وهله شنای سرعتی باعث افزایش معنادار MDA و CRP شد (001/0P<). اگرچه نوع ریکاوری (داخل و یا خارج آب) تاثیر معناداری بر MDA و CRP و همینطور عملکرد شنای سرعتی نداشت، اما مصرف مکمل کراتین باعث کاهش معنادار MDA (018/0=p) و بهبود عملکرد شنا (006/0=p) در هر دو گروه ریکاوری شد. بنظر می رسد که استراتژی ریکاوری تخصصی و غیر تخصصی تاثیری بر مهار التهاب و استرس ناشی از تمرینات HIIT ندارد اما کاربرد مکمل کراتین می تواند استرس سیستمیک ناشی از تمرینات HIITرا کاهش دهد و عملکرد شنای سرعتی راحفظ نمایند.