1403/03/09
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر پیش درمان تمرین هوازی بر برخی از شاخص های استرسی ریه در برابر سمیت ناشی از دوکسوروبیسین
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پیش درمان، تمرین هوازی، استرس اکسایشی ریه، سالمندی
سال 1398
مجله مجله دانشکده پزشکی اصفهان
شناسه DOI
پژوهشگران سید زلیخا هاشمی چاشمی ، ولی اله دبیدی روشن

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر پیش درمان تمرین هوازی بر شاخص های استرسی و التهابی (HSP70، SOD، MDA و CRP) ناشی از القاء دوکسوروبیسین در بافت ریه موش های صحرایی نر سالمند بود. روش ها: 16 سر موش صحرایی نر بطور تصادفی به دو گروه سالمند + دوکسوروبیسین (AD) و سالمند + دوکسوروبیسین+ تمرین (ADT) تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت سه هفته با سرعت 15-17 متر بر دقیقه و زمان 25-39 دقیقه و پنج جلسه در هفته روی نوارگردان دویدند. آزمودنی ها 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، محلول دوکسوروبیسین (20 میلی گرم بر کیلوگرم) دریافت کردند. 48 ساعت بعد بافت برداری انجام شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 23 و آزمون ANOVA یکطرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. یافته ها: سه هفته تمرین هوازی فقط موجب افزایش معنادار HSP70 و SOD و کاهش معنادار MDA بافت ریه گروه تمرین نسبت به گروه کنترل شد. نتیجه گیری: بنظر می رسد تمرینات ورزشی قبل از درمان با دوکسوروبیسین در سالمندان تأثیر خود را احتمالاً از طریق تغییرات پروتئین های حفاظتی سلول در مهار یا کاهش آسیب های اکسایشی ایفاء می کنند