1403/03/11
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تمرین هوازی تداومی بر نسبت Bax/Bcl-2 و سمیت کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در رت های مدل سالمندی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین هوازی، فیبروز کبدی، دوکسوروبیسین، مدل سالمندی
سال 1397
مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شناسه DOI
پژوهشگران مینو دادبان شهامت ، ولی اله دبیدی روشن ، تورج فرازمندفر

چکیده

سابقه و هدف: از نکات مهم درمان سرطان، کاهش عوارض داروهای آن بر بافت های سالم بدن می باشد؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثرات پیشگیرانه تمرین هوازی تداومی بر میزان آپوپتوز و فیبروز کبدی ناشی از القای داروی دوکسوروبیسین در رت های مدل سالمندی می باشد. مواد و روش ها: 42 سر رت بالغ نژاد ویستار، در 6 گروه (7 =n) شامل: جوان، سالمند، سالمند+ سالین، سالمند+ دوکسوروبیسین، سالمند+ دوکسوروبیسین+ تمرین هوازی و سالمند+ سالین+ تمرین اجباری قرار گرفتند. تمرین هوازی تداومی، شامل دویدن روی نوارگردان با رعایت اصل اضافه بار، از 25 به 54 دقیقه و سرعت 15 به 20 متر در دقیقه، پنج جلسه در هفته و به مدت شش هفته بود. همزمان با دو هفته پایانی تمرین، تزریق دوکسوروبیسین یا محلول سالین با یک دوز تجمعی (1 میلی گرم/کیلوگرم) انجام شد. 48 ساعت پس از اتمام تمرین، نمونه برداری از بافت کبد جهت ارزیابی فیبروز و بیان پروتئین هایBax و Bcl-2 به روش وسترن بلات انجام شد. یافته ها: آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد، تزریق دوکسوروبیسین سبب افزایش معنی دار فیبروز کبدی، بیان پروتئین Bax و نسبت Bcl-2/ Baxو کاهش معنی دار بیان پروتئین Bcl-2 شد. همچنین، تمرین هوازی سبب کاهش معنی دار بیان پروتئین Bax، نسبت Bcl-2/ Baxو فیبروز کبدی و افزایش معنی دار بیان پروتئین Bcl-2 شد. استنتاج: تمرین هوازی تداومی، باعث کاهش نسبت Bcl-2/Bax؛ که شاخصی از افزایش میزان بقا می باشد و نیز کاهش فیبروز کبدی در مقابل دوکسوروبیسین می شود.