1403/03/11
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر حفاظتی 6 هفته تمرین اختیاری بر آپوپتوز کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در Rat های مدل سالمندی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین، آپوپتوز، دوکسوروبیسین، سالمندی، پروتئین Bax ، پروتئین B-cell leukemia 2
سال 1397
مجله مجله دانشكده پزشكي اصفهان
شناسه DOI
پژوهشگران مینو دادبان شهامت ، ولی اله دبیدی روشن ، تورج فرازمندفر

چکیده

مقدمه: روشهای تمرینی مختلفی جهت کاهش عوارض داروی دوکسوروبیسین ارایه شدهاند که به نظر میرسد با توجه به شرایط بیماران، زمان شروع تمرینات، طول دوره و استرس تمرینی باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند. از این رو، هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر حفاظتی تمرین اختیاری بر آپوپتوز کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در Rat های مدل سالمندی بود. روشها: 26 سر Rat بالغ نژاد Wistar = ، در 6 گروه ) 7 n ( شامل جوان، سالمند، سالمند + سالین، سالمند + دوکسوروبیسین، سالمند + دوکسوروبیسین + تمرین اختیاری و سالمند + سالین + تمرین اختیاری قرار گرفتند. تمرین اختیاری، در قفسهای مجهز به چرخ دوار و شمارشگر مسافت، به مدت 6 هفته به صورت انفرادی و آزادانه انجام شد. همزمان با 01 روز پایانی تمرین، دوکسوروبیسین یا محلول سالین با دز روزانهی 0 میلیگرم/کیلوگرم )دز تجمعی 01 میلیگرم/کیلوگرم( تزریق شد. 24 ساعت پس از اتمام تمرین، بافتبرداری از کبد برای ارزیابی بیان پروتئینهای Bax و B-cell leukemia 2 ( Bcl-2 ( جهت بررسی آپوپتوز به روش Western blot انجام شد. یافته ها: آزمون One-way ANOVA نشان داد در گروههای تمرینی نسبت به سایر گروهها، میزان بیان پروتئین Bax و نسبت Bcl-2 / Bax کاهش معنیدار و بیان پروتئین Bcl-2 ، افزایش معنیداری یافته بود. نتیجه گیری: تمرین اختیاری قبل و حین شیمیدرمانی، ممکن است بتواند از طریق کاهش پروتئین Bax و نسبت Bcl-2 / Bax ، باعث کاهش آپوپتوز و افزایش بقا در هپاتوسیتهای سالم سالمندان و در نتیجه، کاهش عوارض دوکسوروبیسین شود.