1403/03/09
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی پاسخ های قلبی متابولیکی به یک وهله فعالیت پیشرونده درمدیران مرد دانشگاه های منتخب کشور
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی ، فعالیت پیشرونده، مدیران مرد، رده های سنی متفاوت
سال 1396
مجله پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران مریم موسی پور ، ولی اله دبیدی روشن ، نیلوفر کریمی

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی پاسخ قلبی متابولیکی به یک وهله فعالیت پیشرونده در مدیران مرد دانشگاه های منتخب کشور بود. بدین منظور، 63 نفر از مدیرانی که در دامنه سنی آنان 30 تا 60 سال و دست کم 6 ماه از دوره مدیریت آن ها گذشته بود، در سه طبقه سنی 30-40، 41-50، 51-60 سال دسته بندی شدند. پروتکل اصلاح شده ی بروس بر روی نوار گردان برای انجام فعالیت پیش رونده استفاده شد. خون گیری متعاقب 10 ساعت ناشتایی شبانه در دو مرحله قبل و پس از اجرای پروتکل اجرا شد. اطلاعات حاصله با استفاده از آزمون t وابسته، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اجرای یک جلسه فعالیت وامانده ساز منجر به تغییر معنادار مقادیرHDL-C به ترتیب 0/009، 0/001، 0/001 و گلسترول مقادیر p به ترتیب 0/001، 0/001، 0/001 در هر سه گروه سنی شده و تغییرات مقادیردر هر سه گروه سنی شده و تغییرات مقادیر د رگروه سنی 41-50 و P=0/001 تغییرات آدیپونکتین نیز در گروه های سنی 30-40 و P=0/031 و 41-50 و P=0/021 معنی داری است. تغییرات بین گروهی نیز فقط در مقادیر کلسترول، در مدیران رده سنی 30-40 سال در مقایسه با 51-60 سال به لحاظ آماری معنادار است P=0/038 تحقیق حاضر نشان داد که اجرای یک جلسه فعالیت وامانده ساز بر روی نوارگردان، تاثیر معنی داری بر سطوح آدیپونکتین و بهبود نیمرخ لیپیدی در مدیران مرد رده های سنی مختلف دانشگاه های منتخب کشور دارد. بنابراین تغییر در شیوه زندگی این مدیران منجر به پیشگیری از وقوع حوادث قلبی عروقی و افزایش کارایی آن ها در محیط های کاری می شود.