1403/03/09
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر پیش درمان تمرین هوازی بر بیان ژن آپوپتوز بطن چپ متعاقب القای دوکسوروبیسین در موش های صحرایی مدل سالمندی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دوکسوروبیسین؛ سمیت قلبی؛ پیش درمان؛ تمرین هوازی؛ آپوپتوز قلب
سال 1395
مجله مجله علوم پزشكي مدرس: آسيب شناسي زيستي
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه شریفی ، ولی اله دبیدی روشن ، زهره مظاهری

چکیده

هدف: سالمندی می تواند سازگاری سیستم آپوپتوزی بافت قلب به تمرین هوازی و القای دوکسوروبیسین را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر پیش درمان تمرین هوازی بر بیان ژن آپوپتوز بطن چپ متعاقب القای دوکسوروبیسین در موش های صحرایی مدل سالمندی بود. روش: 42 سر موش صحرایی بالغ نر نژاد ویستار، بطور تصادفی در 6 گروه 7 تایی: کنترل جوان، کنترل سالمند، سالمند + دوکسوروبیسین، سالمند + سالین، سالمند تمرین هوازی + سالین و سالمند تمرین هوازی + دوکسوروبیسین قرار گرفتند. سالمندسازی بوسیله تزریق درون صفاقی محلول دی گالاکتوز (100میلی گرم/کیلوگرم) ایجاد شد. پروتکل تمرین استقامتی شامل شش هفته دویدن روی نوارگردان به صورت پیشرونده به مدت 25–54 دقیقه در روز با سرعت 15-20 متر در دقیقه، پنج جلسه در هفته بود. 2هفته آخر تمرین، هر روز تزریق درون صفاقی دوکسوروبیسین یا محلول سالین 9/0 درصد، با یک دوز تجمعی (1میلی گرم/کیلوگرم) اجرا شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و تزریق، رت ها قربانی و قسمتی از بطن چپ قلب، جهت ارزیابی بیان ژن های Bax و Bcl-2 به روش Real time-PCR جدا شد. نتایج: آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد تزریق دوکسوروبیسین موجب افزایش معنادار بیان ژن Baxو نسبت Bax/Bcl-2 و کاهش جزئی بیان ژن Bcl-2 شد. از طرفی انجام تمرین هوازی قبل و طی القای دوکسوروبیسین از افزایش نسبت Bax/Bcl-2 و کاهش بیان ژن Bcl-2 ناشی از تزریق دوکسوروبیسین پیشگیری کرد. نتیجه گیری: با توجه به کاهش معنادار در نسبت Bax/Bcl-2 در قلب موش های گروه تمرین کرده درمان شده با دوکسوروبیسین می توان نتیجه گرفت که تمرین ورزشی هوازی قبل و طی درمان دوکسوروبیسین احتمالاً می تواند به عنوان راهبرد غیر دارویی، موجب محافظت سلول های قلب از آپوپتوز ناشی از القای دوکسوروبیسین شود.