1403/03/09
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
کاریولوژی تمرین و فعالیت های ورزشی: سازگاری قلبی و استرس های محیطی در حین تمرین بدنی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
کاردیولوژی، تمرین
سال 1400
پژوهشگران ولی اله دبیدی روشن ، حسین روحی

چکیده

د‌ر طی د‌و د‌هه گذشته، کتابها و مقالات متعددی د‌رباره اثرات فعالیت های بدنی بر سلامت و عملکرد قلب و عروق منتشر شده است که در مجموع موجب تغییرات چشمگیری د‌ر آشنایی اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف رشته علوم ورزشی و همینطور پزشکان و دانشجویان دوره های دستیاری پزشکی ورزشی د‌رباره عملکرد‌ قلبی عروقی و مشکلات وابسته به آن شد‌ه است. کتاب حاضر مشتمل بر 10 فصل می باشد که با تاکید بر مبانی فیزیولوژیایی قلبی عروقی با عنوان " سازگاری های قلبی و استرس های محیطی در حین فعالیت بدنی" ) نگارش یافته است. این جلد توسعه کاردیولوژی ورزشی را به عنوان یک رشته توصیف نموده و ضمن مرور فیزیولوژی ورزش نرمال، پاسخ های قلبی عروقی به تمرینات مختلف و استرس های محیطی از جمله محیطهای ارتفاع، استرس گرمایی و همچنین در مورد پزشکی غواصی را نیز بررسی می کند.