1403/03/11
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
پاسخهای قلبی عروقی و اسپیرومتری به شدتهای متفاوت فعالیت بدنی با و بدون ماسکهای تنفسی در زنان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
حوادث قلبی عروقی، اکسیژن مصرفی میوکارد، ماسکهای حفاظ تنفسی، اسپیرومتری، فعالیت ورزشی
سال 1401
مجله مجله مطالعات علوم پزشکی
شناسه DOI
پژوهشگران سیده مائده نبوی چاشمی ، ولی اله دبیدی روشن

چکیده

وشیدن ماسک برای کاهش انتقال بیماری ضروری است، اما تأثیر آن بر پاسخهای قلبی تنفسی در طی فعالیت بدنی با شدتهای مختلف مشخص نیست. هدف از این مطالعه بررسی پاسخ شاخصهای قلبی عروقی و اسپیرومتری حین فعالیت بدنی به شدتهای متفاوت با و بدون ماسکهای تنفسی (پزشکی و 95N (در زنان سالم بود. مواد و روش کار: در یک مطالعه نیمه تجربی، ٧٢ زن ٢٠ الی ٤٥ ساله بهطور تصادفی به ٤ گروه تجربی و ٢ گروه کنترل (هر گروه ١٢ نفر) تقسیم شدند. گروههای تجربی در معرض پوشیدن دو نوع ماسک (پزشکی و 95N (و فعالیت بدنی با شدتهای زیربیشینه (٦٠ تا %٧٠ MHR (و بیشینه (٨٠ تا %٩٠ MHR (قرار گرفتند. اکسیژن مصرفی میوکارد (2MVo(، اشباع هموگلوبین (2SPO(، ضربان قلب، فشارخون، 1FEV، FVC و FVC1/FEV به روش استاندارد ارزیابی شد. دادهها با آنالیز واریانس دوطرفه در سطح 0.05≥ P تحلیل شد. یافتهها: عامل شدت فعالیت ورزشی با هر دو ماسک موجب افزایش معنادار 2MVo) ٠/٠٠١=P(، ضربان قلب (٠/٠٠١=P(، فشارخون سیستولی (٠/٠٠٣=P(، FVC) ٠/٠٠٣=P (و FVC1/FEV) ٠/٠٠٩=P (شد. بعلاوه، مدالیته ماسک (پزشکی در برابر 95N (در حین هر دو شدت فعالیت بدنی تأثیری بر متغیرهای قلبی عروقی و اسپیرومتری نداشت. بحث و نتیجهگیری: پوشیدن ماسک حتی در طی فعالیت بدنی با شدت زیاد اثر زیانباری بر سیستم قلبی تنفسی زنان سالم ندارد. مطالعات بیشتری برای ارزیابی تأثیر ماسک بر قلب و عروق در افراد سالمند و بیماران زمینهای ضروری است.