1403/03/09
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
مکانیزم آسیب های مرتبط با مشاغل و راهکارهای ورزشی، درمانی و پیشگیرانه
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
اسیب های ورزشی، مشاغل، درمان مشکلات مفاصل
سال 1401
پژوهشگران مدیر مدیر سامانه ، امین گندمکار ، ولی اله دبیدی روشن

چکیده

اختالالت اسکلتی- عضالنی یکی از شایعترین مشکالت جوامع انسانی در عصر حاضر است. به نظر میرسد زندگی در جوامع صنعتی که مستلزم حفظ وضعیتهای تکراری برای طوالنی مدت است، یکی از عوامل اصلی ایجادکننده این اختالالت باشد. در واقع چنین شرایطی باعث به وجود آمدن آسیبهای خاص هر شغلی شده است. در چنین شرایطی دانش چگونگی وقوع آسیب، راهکار پیشگیری از آن و درمان مبتنی بر تمرین برای شاغالن بسیار حائز اهمیت است. خوشبختانه با شروع به کار فارغ التحصیالن تربیت بدنی و علوم ورزشی به خصوص بیومکانیک ورزشی در سطح کشور و ارائه خدمات تمرین درمانی و پیشگیری از بروز اختالالت توسط آنان در سالهای اخیر، شاهد اقبال عمومی بسیاری از مردم به انجام تمرین و استفاده از ورزش به عنوان درمان بودهایم. شناسایی علل عملکردی بروز این آسیبهای مرتبط با مشاغل نمیتواند بطور مستقیم انجام شود، بلکه متخصص بیومکانیک ورزشی یا درمانگر ورزشی باید از طریق درک فعل و انفعاالت پیچیده ساختارها و سیستم کلی حرکت، عامل اصلی بروز اختالل را شناسایی نموده و در رفع آن گام بردارد. در این راه میبایست رویکرد فیزیولوژیکی، بیومکانیکی و عصبی- عضالنی بافت در پاسخ به آسیب را درک کنید. در مجموعه حاضر سعی شده است تا به عالئم و نشانههای هر یک از اختالالت به نحو کاربردی اشاره شود، بهعالوه، روند اصالح و درمان هر ضایعه با دقت و با ارائه جزئیات الزم ارائه شده تا دانشجویان بتوانند با استفاده از این نکات روند تشخیص و اصالح مناسبی را در پیش گیرند. به عالوه در کتاب پیش روی شما سعی کرده به روزترین و مفیدترین مطالب حوزه مکانیزم آسیبهای مرتبط با مشاغل، راهکارهای پیشگیری با استفاده از رویکردهای ورزشی را برای شما خواننده محترم به ارمغان بیاورد. امید ما آنست که مطالب کتاب برای خواننده صرف نظر از هدف و سطح علمی وی مفید و جذاب باشد. هر گونه نظر، انتقاد، سؤال و یا نیاز به اصالح علمی و ادبی از سوی شما دوست عزیز را ارج مینهیم و با کمال افتخار از شنیدن آن خرسند خواهیم شد، چرا که هر بازخوردی از شما نشاندهنده زمانی است که صرف مطالعه این کتاب نمودهاید و این امر برای ما به معنی محقق شدن هدف نهاییمان است