1403/03/11
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
هیات تحریریه مجله علوم زیستی ورزشی دانشگاه تهران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
هیات تحریریه
سال 1401
پژوهشگران ولی اله دبیدی روشن

چکیده

هیات تحریریه مجله علوم زیستی ورزشی دانشگاه تهران