1403/04/26
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو هیات تحریریه
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
هیات تحریریه
سال 1400
پژوهشگران ولی اله دبیدی روشن

چکیده

عضو هیات تحریریه مجله پژوهشگاه علوم ورزشی از سال 1390 تاکنون