1403/03/11
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط اتساع برونشی با پالس اکسیژن و آستانه تهویه ای در کودکان آسمی: مطالعه تاثیر ترکیب بدن و فعالیت وامانده ساز هوازی در محیط با رطوبت اندک
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
عملکرد قلبی تنفسی، آسم، ترکیب بدن، کودکی
سال 1394
مجله طب جنوب
شناسه DOI
پژوهشگران سمیرا پویان مجد ، عاطفه هاشمی ، ولی اله دبیدی روشن

چکیده

زمینه: آسم یکی از علل اصلی بیماری های مزمن در کودکان است که به شدت، زندگی روزمره و مشارکت در فعالیت بدنی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین چاقی می تواند به عوارض تنفسی قابل توجهی منجر شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط اتساع برونشی با پالس اکسیژن و آستانه تهویه ای در کودکان آسمی با ترکیب بدنی متفاوت طی اجرای یک وهله فعالیت هوازی وامانده ساز بود. مواد و روش ها: 25 کودک چاق (چربی بدنی >30 درصد، شاخص توده بدنی >25 کیلوگرم بر متر مربع) مبتلا به آسم (10 نفر)، و گروه سالم (15 نفر) و 20 کودک لاغر (چربی بدنی <20 درصد، شاخص توده بدنی <20 کیلوگرم بر متر) مبتلا به آسم (13 نفر)، و گروه سالم (7 نفر)، فعالیت هوازی پیشرونده وامانده ساز با کارسنج پایی را در محیط با درجه حرارت ثابت 2±22 درجه سانتی گراد و رطوبت (5±35 درصد) انجام دادند. در طی ورزش، مقادیرحالت پایدار پارامترهای قلبی تنفسی با استفاده از دستگاه گاز آنالیزر (K4B2) اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج نشان داد بعد از اجرای فعالیت وامانده ساز، مقادیر اوج اکسیژن مصرفی (VO2peak)، اتساع برونشی (BDR)، پالس اکسیژن (OP) و آستانه تهویه (VT) در کودکان چاق و لاغر آسمی نسبت به کودکان چاق و لاغر سالم کمتر بود. به علاوه، کودکان لاغر آسمی در مقایسه با کودکان چاق آسم VT کمتر و مقادیر بالاتر VO2peak، OP،BDR وجود داشت. همچنین بین میزان BDR و VT در کودکان چاق و لاغر آسمی یک رابطه معکوس و بین BDR و OP در کودکان چاق آسمی یک رابطه مستقیم و در کودکان لاغر آسمی یک رابطه معکوس غیرمعنادار مشاهده شد. نتیجه گیری: در مقایسه با کودکان لاغر آسمی، چاقی به عنوان یک بار اضافی عملکرد ریوی را تحت تاثیر قرار می دهد و فشار وارد بر کودکان آسمی را افزایش می دهد. بنابراین می توان پذیرفت که چاقی ممکن است عملکرد ورزشی کودکان آسمی را محدود نماید