1403/03/11
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﻜﻞ (ﻛﺎرﺳﻨﺞ ﭘﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎرﺳﻨﺞ دﺳﺘﻲ) ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺮدان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اﺳﭙﻴﺮوﻣﺘﺮی، ﺑﻠﻮغ، ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﭘﻴﺶروﻧﺪه، ﺳﻦ
سال 1394
مجله علوم زیستی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران میلاد عبدالهی ، ولی اله دبیدی روشن ، سید مهران حسینی

چکیده

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﻣـﺮدان، ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ اﺟﺮای ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﻮازی ﭘﻴﺶروﻧﺪه ﺑﻮد. از ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ 12/7±1/7، 34/3±4/9 و 52±5/7 ﺳـﺎل، ﻛـﻪ داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ، 37 ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺘﺪا ﻛﺎرﺳﻨﺞ ﭘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دور ﺛﺎﺑﺖ ﭘﻨﺠﺎه دور در دﻗﻴﻘـﻪ و ﺑﺎ ﺷﺪت اوﻟﻴﺔ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه وات ﺷﺮوع و ﻫﺮ 2 دﻗﻴﻘﻪ، 25 وات ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ. ﭘـﺲ از ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ،آزﻣﻮن ﻛﺎرﺳﻨﺞ دﺳﺘﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺪت ﻛﺎرﺳﻨﺞ ﭘـﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم و ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺣﻴـﺎﺗﻲ اﺟﺒـﺎری و ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎزدﻣﻲ ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎر ﺑـﺎ روش اﺳﭙﻴﺮوﻣﺘﺮی در ﻗﺒﻞ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻛﺎرﺳﻨﺞﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﺪ. دادهﻫﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روشﻫـﺎی آﻣـﺎری آﻧـﺎﻟﻴﺰ دوﻃﺮﻓﻪ، ANOVA، t زوﺟﻲ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ در ﻣﻌﻨﻲداری (p<0/05) ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻦ و ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﺮ FVC و FEV1 اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲداری دارد، ﻃﻮری ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ FVC ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ اﺟـﺮای ﻛﺎرﺳـﻨﺞ ﭘـﺎﻳﻲ و دﺳﺘﻲ، در اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﺎداری از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ و ﻣﻴـﺎنﺳـﺎل ﻛﻤﺘـﺮ((p<0/05 و ﻣﻴـﺎنﺳـﺎل از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد .(p<0/05) ﺑﻪﻋﻼوه، FEV1 ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺟﺮای ﻛﺎرﺳﻨﺞﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲدار در ﮔﺮوه ﻣﻴﺎنﺳﺎل از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ (p<0/05) ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻧﺎﺑﺎﻟﻎ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﻣﻴﺎنﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد(.(p<0/05 اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻫﻢﺳﻦ و ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎی ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮ روی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻳﻮی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﺑﻪﻋﻼوه، روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻛﺎرﺳﻨﺞ ﭘﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ، FVC را اﻓـﺰاﻳﺶ و FEV1 را درﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻬﺒﻮد داده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻛﺎرﺳﻨﺞ دﺳﺘﻲ، ﺗﻨﻬﺎ FEV1 درﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﻲ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد.