1403/03/09
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تمرینات ترکیبی در منزل بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی جانبازان و ارتباط آن با چاقی شکمی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ترکیب بدنی، تمرین در منزل، جانبازان، کیفیت زندگی
سال 1399
مجله پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران حسین روحی ، ولی اله دبیدی روشن

چکیده

شناخت آسیب های ناشی از جنگ و عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در طراحی برنامه تمرینی هدفمند نقش کلیدی ایفا می نماید. هدف از مطالعه حاضر اثربخشی تمرینات ترکیبی در منزل بر روی ابعاد مختلف کیفیت زندگی و همچنین ارتباط آن با شاخص های چاقی شکمی و عملکردی جانبازان می باشد. به این منظور 120 جانباز مازندرانی از مناطق سه گانه استان با رعایت برخی معیارها، بصورت تصادفی به گروههای تمرین و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرین هوازی-مقاومتی به مدت 8 هفته، 6جلسه در هفته با رعایت اصل اضافه بار در منزل اجرا شد. کیفیت زندگی از طریق پرسشنامه SF36 و شاخص های چاقی شکمی (BMI، WHtR، WHR، SBSI، BSA، BAI) و عملکردی(قدرت بالاتنه، پایین تنه و VO2peak) با روشهای استاندارد در ابتدا و انتهای دوره تمرینی ارزیابی شد. برای بررسی متغیرهای از آزمونهای ANOVA، t تست و همبستگی پیرسون استفاده شد. برنامه تمرینی باعث بهبود معنادار شاخص های چاقی شکمی و عملکردی آزمودنی‎ها شد(001/0p˂)، اما در مقایسه با گروه کنترل، این تفاوت فقط در مولفه های عملکرد جسمی، عملکرد اجتماعی و سلامت روحی -روانی کیفیت زندگی و VO2peak معنی دار بود (001/0p˂). بعلاوه، ارتباط معنی دار فقط بین مولفه های تام جسمانی با مقادیر تام و هر یک از مولفه های سلامت روانی دیده شد (001/0p˂). نتایج نشان داد استفاده از تمرینات ترکیبی در منزل به ویژه در بخش توانبخشی جانبازان منجر به بهبود ابعاد مختلف کیفیت زندگی، افزایش قدرت عضلانی و بهبود ترکیب بدنی در جانبازان می شود