20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
کمپلکس باز شیف مس(II) تثبیت شده روی نانو ذرات مغناطیسی به عنوان یک کاتالیزگر قابل بازیابی در واکنش آلی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کمپلکس مس(II) آنترانیل هیدرازون بازشیف، نانوساختار مغناطیسی، واکنش های سه جزئی، احیای 4-نیتروفنول
پژوهشگران فاطمه رحمت پور (دانشجو) ، نیاز منادی (استاد راهنما) ، محمود تاجبخش (استاد مشاور)

چکیده

در این رساله، کمپلکس مس(II) آنترانیل هیدرازون بازشیف تثبیت شده بر روی بستر Fe3O4@SiO2 (Fe3O4@SiO2-CPS-CuL) تهیه شد. این نانوساختار، با استفاده از تکنیک های مختلف همانند طیف سنجی فوریه مادون قرمز (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز وزن سنجی گرمایی (TGA)، طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP)، پراش اشعه ایکس (XRD)، مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) شناسایی شد. این نانو ساختار به عنوان کاتالیزگر در تهیه ترکیب 2-آمینو-H4 پیران ها با استفاده از یک واکنش تک مرحله ای و سه جزئی آلدهیدها، مالونیتریل و 1-نفتول تحت شرایط بدون حلال استفاده شد. این سیستم کاتالیزی دارای مزایای نظیر زمان کوتاه واکنش، جداسازی آسان کاتالیزگر از محیط واکنش، بازده بالای محصولات است. همچنین، نانوکاتالیزگر Fe3O4@SiO2-CPS-CuL فعالیت کاتالیزی مطلوبی در احیاء 4-نیتروفنول به 4-آمینوفنول با NaBH4 در محیط آبی و دمای اتاق نشان می دهد. پیشرفت واکنش به وسیله طیف سنجی UV-vis دنبال شد. نانوکاتالیزگر سنتز شده می تواند با استفاده از یک آهنربای قوی از محیط واکنش جدا شود و قابل استفاده مجدد برای چندین بار باشد بدون اینکه کاهش چشم گیری در فعالیت کاتالیزی آن ایجاد شود.