20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی کمپلکس بازشیف مس(Ⅱ) تثبیت شده روی صفحات گرافن اکسید ̸ -Fe2O3 α مغناطیسی به عنوان کاتالیزگر ناهمگن در واکنش سه جزئی و کاهش رنگ
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کاتالیزگر ناهمگن، گرافن اکسید مغناطیسی، کمپلکس باز شیف مس(II)، کاهش رنگ
پژوهشگران فاطمه مرادی (دانشجو) ، نیاز منادی (استاد راهنما) ، محمود تاجبخش (استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، کمپلکس باز شیف مس(II) با لیگاند بازشیف H2L1 (H2L1= 2-] (2-هیدروکسی پروپیل ایمینو) متیل[-4- ( کلرومتیل فنول) بر روی صفحات گرافن اکسید مغناطیسی(GO/α-Fe2O3) تثبیت شد و نانوساختار GO/α-Fe2O3/CuL تهیه شد. نانوساختار سنتز شده GO/α-Fe2O3/CuL با استفاده از تکنیک های مختلف همانند طیف سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی ، تجزیه وزن سنجی گرمایی، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس، رامان، تخلخل سنجی، طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی، پراش اشعه ایکس و مغناطیس سنج ارتعاشی شناسایی شد. نانوساختار سنتز شده به عنوان یک کاتالیزگر کارآمد در واکنش های سه جزئی تهیه مشتقات 2-آمینو-H4-بنزو پیران در شرایط بدون حلال و در دمای ˚C70 استفاده شد. زمان کوتاه واکنش، بازده بالای محصول و جداسازی از محیط واکنش از مزایای این سیستم کاتالیزی می باشد. همچنین فعالیت کاتالیزی نانوساختار سنتز شده در کاهش 4-نیتروفنول و متیلن بلو با استفاده از NaBH4 در دمای اتاق و محیط آبی را نشان می دهد. پیشرفت واکنش با استفاده از طیف سنجیUV-Vis دنبال شد. نانوکاتالیزگر سنتز شده می تواند به آسانی با استفاده از یک آهنربای خارجی از محیط واکنش جدا شده و بدون کاهش قابل توجه در فعالیت کاتالیزی استفاده مجدد شود.