20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز حسگرهای شیمیایی فلوئورسنت دار جدید برپایه شیف باز ها برای تشخیص انتخابی یونهای فلزی نظیر کروم(III) و آلومینیوم
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فلوئورسانس، حسگر شیمیایی، یون کروم(III)، یون آلومینیوم، DFT، شیف باز، PET ، ESIPT و ایزومریزاسیونC=N
پژوهشگران غلام بابایی (دانشجو) ، محمود تاجبخش (استاد راهنما) ، رحمان حسین زاده (استاد مشاور) ، احمد رضا بخردنیا (استاد مشاور)

چکیده

در این رساله حسگرهای شیمیایی فلوئورسانس برپایه شیف بازها برای شناسایی کاتیونهای کروم(III) و آلومینیوم سنتز شدند. برای این منظور ابتدا ترکیبات N,N- بیس (سالیسیدن)- 2و6-بیس (2-آمینو فنیل)-4-فنیل پیریدین (3)، N,N- بیس (سالیسیدن)- 2و6-بیس (4-آمینو فنیل)-4-فنیل پیریدین(P3)، 2-((9H- فلورن-2-ایل ایمینو)متیل) فنول(F3) و 2-((9H- فلورن-2-ایل ایمینو)متیل)4-برومو فنول(F4) سنتز شدند و ساختار آنها با روشهای طیف سنجی NMR و MS مورد شناسایی قرار گرفت. سپس خواص شناساگری این ترکیبات با کروم(III) و آلومینیوم از طریق طیف سنجی فرابنفش-مرئی، فلوئورسانس و رزونانس مغناطیسی هیدروژن مورد بررسی قرار گرفت.