20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
اکسایش کاتالیتیکی ترکیبات آلی با استفاده از کاتالیزگرهای N-هیدروکسی فتالیمید تثبیت شده بر روی بستر نانو ذرات
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کاتالیزگر ناهمگن، نانو ساختار، اکسایش کاتالیتیکی، N-هیدروکسی فتالیمید، کمک-کاتالیزگر
پژوهشگران محمد مواجی (دانشجو) ، رحمان حسین زاده (استاد راهنما) ، محمود تاجبخش (استاد مشاور) ، زهرا لاسمی (استاد مشاور)

چکیده

در این رساله واکنش های اکسایش ترکیبات آلی با استفاده از روش اکسایش کاتالیتیکی در حضور کاتالیزگرهای ناهمگن برپایه N-هیدروکسی فتالیمید (NHPI) انجام شده است. کاتالیزگرFe3O4@NHPI که در آن NHPIبر روی سطح نانو ذره اکسید آهن عامل دار شده تثبیت شده است، از واکنش بین Fe3O4@SiO2 آمینوسیلان دار شده و تری ملیتیک انیدرید کلرید و سپس تبدیل ترکیب به دست آمده به محصول N-هیدروکسی مربوطه تهیه گردید. همچنین، NHPI به طور موثری بر روی سطح نانو زئولیت NaY عامل دار شده تثبیت گردید. این فرآیند از طریق واکنش کلیک بین نانو زئولیت N-پروپارژیل دار شده و 3-آزیدو-فتالیک انیدرید و سپس تبدیل تری آزول به دست آمده به کاتالیزگر NHPI نهایی صورت گرفت. VSM کاتالیزگرهای فوق با استفاده از آنالیزهای مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس، این کاتالیزگرها به طور موفقیت آمیزی در واکنش های اکسایش بنزیل الکل ها و هیدروکربن ها مورد استفاده قرار گرفتند که به نتایج درصد تبدیل و گزینش پذیری مطلوب منجر شد. علاوه بر این ها، فنانترولین تثبیت شده بر روی MCM-41 به عنوان یک کمک-کاتالیزگر موثر تهیه گردید که در تلفیق با Fe3O4@NHPI به عنوان یک سیستم کاتالیزگری اکسایشی کارآمد جهت اکسایش هیدروکربن ها و الکل ها مورد استفاده قرار گرفت. این کاتالیزگرها و کمک-کاتالیزگر ناهمگن همگی در شرایط واکنش پایدار بوده و با موفقیت مورد بازیافت و استفاده مجدد قرار گرفتند.