20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان NANO-Fe3O4–SUPPORTED, HYDROGENSULFATE IONIC LIQUID–CATALYZED, ONE-POTSYNTHESIS OF POLYSUBSTITUTEDPYRIDINES
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Magnetic nanoparticle;nano-Fe3O4; polysubstitutedpyridines;solvent-free condition; supportedionicliquids
مجله SYNTHETIC COMMUNICATIONS
شناسه DOI 10.1080/00397911.2015.1041046
پژوهشگران حشمت اله علی نژاد (نفر اول) ، محمود تاجبخش (نفر دوم) ، ندا قبادی (نفر سوم)

چکیده

Anchoring 1-methyl-3-(triethoxysilylpropyl)imidazoliumchlorideontosilica- coated magneticFe3O4 particles affordedthecorrespondingsupportedionicliquid. Exchanging theCl anion bytreatingwithH2SO4 gave Brønstedionicliquid1-methyl- 3-(triethoxysilylpropyl) imidazoliumhydrogensulfate.Thesynthesizedcatalystwas characterized byvarioustechniquessuchasinfrared,x-raydiffraction,scanningelectron microscopy, thermogravimetricanalysis,andelementalanalyses.Theresultsindicated that thepreparedcatalysthadananostructure.Thecatalyticactivityofthesupported ionic liquidwasexaminedinthesynthesisofthepolysubstitutedpyridinesbyreactionof aromatic aldehydeswithacetophenonesandammoniumacetateinmoderatetogood yields undersolvent-freeconditions.Thecatalystcanbeeasilyrecoveredbyapplyingan external magneticfieldandreusedforatleastsevenrunswithoutdeteriorationin catalytic activity.